Ansættelses kontrakt

Ansættelsesbeviset eller ansættelseskontrakten, er den aftale mellem dig og din arbejdsgiver, der fastlægger vilkårene for jobbet. Her er det vigtigt at få alle aftaler med i kontrakten. 

 

Kontrakten

Hvem indgår aftale/familieplejekontrakt med plejefamilien om plejeforholdet?

Det er barnets eller den unges kommune (den anbringende kommune) der indgår kontrakten med plejefamilien om det enkelte barns ophold. Selv om det er en hel familie, der indgår i plejeforholdet, omfatter kontrakten rent juridisk kun én person.

 

Hvad er en ”Familieplejekontrakt”?

Familieplejekontrakten er den skriftlige aftale mellem den anbringende kommune og plejefamilien. Det er kontrakten, der regulerer forholdet mellem de to parter, og dermed er det retslige grundlag for forholdet. Familieplejekontrakten må ikke sammenlignes med en ansættelseskontrakt, idet plejefamilien ikke er lønmodtager.

 

Hvad skal være opfyldt inden familieplejekontrakten indgås?

Inden den anbringende kommune indgår en kontrakt om et plejeforhold, skal kommunen sikre sig, at plejefamilien har den fornødne generelle godkendelse og er bekendt med de forudsætninger og begrænsninger, der følger med indgåelse af plejeforholdet. Herunder hører blandt andet at træffe aftale med plejefamilien om anbringelsens forventede varighed og om særlige forhold vedrørende plejebarnets behandling, uddannelse m.v.

 

Hvem er omfattet familieplejekontrakten?

Familieplejekontrakten omfatter indsatsen fra hele plejefamilien, hvilket gør forholdet atypisk sammenlignet med et kommunalt ansættelsesforhold. Plejefamilierne er derfor ikke omfattet af de almindelige ansættelsesretlige regler, som gælder for kommunalt ansat personale.

 

Hvad indeholder familieplejekontrakten?

I familieplejekontrakten skal fremgå hvilke retningslinier, der er lagt for plejeforholdet, herunder hvilke rettigheder og forpligtelser plejefamilien har, omfanget af plejeforældrenes erhvervsarbejde sideløbende med plejeforholdet og antallet af børn i plejefamilien m.v. samt aftale om plejefamiliens honorering. Kontrakten bør endvidere være afstemt med den fastlagte handleplan for plejebarnet.