Plejefamilie og hvad så?

Ansatte eller selvstændige

 

Anses plejefamilier af KL som ansatte eller selvstændige?

Udgangspunktet er efter KL’s opfattelse, at familieplejere ikke er ansatte men i stedet skal anses som selvstændige.

En lønmodtager defineres sædvanligvis som en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. For at tillægge en person lønmodtagerstatus må der således først og fremmest bestå et over-/underordnelsesforhold eller en tjenestestilling, dvs. arbejdsgiveren/kommunen skal have en form for instruktionsbeføjelse over for den pågældende og dermed kunne give anvisninger for, hvorledes arbejdet konkret skal udføres. Det er efter KL’s opfattelse som udgangspunkt ikke tilfældet i forholdet mellem en kommune og en familieplejer. (Den tilsynsforpligtelse, som kommune har efter lovgivningen, er ikke det samme som instruktionsbeføjelse.)

 

Plejefamilien, hvem og hvordan.

Hvad er en plejefamilie?

En plejefamilie kan enten være en familie, der har barnet i døngpleje, dvs. at barnet bor hos plejefamilien og har samvær med sin biologiske familie, eller det kan være en aflastningsfamilie, hvor barnet bor hos sin egen familie og er hos aflastningsfamilien et bestemt antal døgn om måneden, fx hver anden weekend. Plejefamiliebegrebet optræder i servicelovens § 142, stk. 1.

 

Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie?

Formålet med at anbringe et barn eller en ung i en plejefamilie er at tilgodese barnets behov for tryghed og omsorg. Det er derfor vigtigt, at barnet eller den unge indgår i plejefamilien på lige fod med de øvrige familiemedlemmer.

 

Hvem kan blive plejefamilie?

Alle over 25 år – uanset forsørgelsesgrundlag - kan som udgangspunkt blive plejefamilie. Ligeledes bør der som udgangspunkt ikke være mere end 40 år mellem den ældste af plejeforældrene og plejebarnet. Ved barn nr. 2 kan der dispenseres for denne aldersforskel. Kommunen skal dog i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering, idet der i den enkelte sag kan foreligge særlige forhold, der gør, at plejeforældrenes alder ikke har betydning for plejeopgaven. Det er således væsentligere, at familien er sund og stabil, end at den opfylder alle formelle krav.

 

Hvem kan anbringe et barn i plejefamilie?

Det er barnets eller den unges kommune (den anbringende kommune) der undersøger og træffer afgørelse om anbringelse af et barn eller en ung i en plejefamilie.

 

 

Typer af plejefamilier