Har plejefamilien ret til ferie?

Familieplejeres ferieretlige stilling

1. Retsgrundlaget

I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for me- gen diskussion – er de omfattet af ferieloven og/eller Aftalen om ferie for personale ansat i kommuner og amter (ferieaftalen)?

Ved informationsskrivelsen af 11. januar 2001, som senest er opdateret den 11. juli 2005, har Arbejdsdirektoratet slået fast, at familieplejere som ud- gangspunkt er omfattet af ferieloven.

I relation til ferieaftalen har der hersket stor uenighed mellem Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte(KTO) og KL, omfamilieplejereer omfattet af anvendelsesområdet for ferieaftalen. Spørgsmålet blev som følge heraf indbragt for en faglig voldgiftsret med udvidet formandskab1.

Opmændene fandt ikke, under henvisning til baggrunden for indgåelsen af ferieaftalen, karakteren af plejeaftalerne og forholdet mellem den enkelte familieplejer og vedkommende kommune, at familieplejere kan anses for ”ansatte” i ferieaftalens forstand2.

Familieplejeres stilling i forhold til ferieloven er fortsat, at familieplejere er omfattet af lovens bestemmelser med de heraf afledte rettigheder og pligter.

1 Opmandskendelse af 13. maj 2005.
2 Dette medfører bl.a., at familieplejere ikke har ret til den 6 ugers betalt ferie, men kun 5 ugers betalt, jf. ferielovens § 8, stk. 1.

Den 27. september 2005

 

 

2. Familieplejeres ferieretlige stilling

Arbejdsdirektoratet har som oven for nævnt fastslået, at familieplejere som udgangspunkt er omfattet af ferielovens anvendelsesområde. Det vil sige at familieplejere anses som ”lønmodtagere” i ferielovens forstand, jf. ferielo- vens § 1, stk. 2. Ferieloven finder imidlertid ikke anvendelse, hvis familie- plejere etablerer sig som selvstændige, f.eks. ved selvstændig virksomhed, bruger en virksomhedsskatteordning eller indrettet sig/medvirker i en sel- skabsform, der indikerer, at familieplejeren er selvstændig.

Er plejeforholdet ikke etableret som led i selvstændig virksomhed, erhver- ver familieplejeren samme rettigheder og pligter i henhold til ferieloven som enhver anden ”lønmodtager”, der er omfattet af ferieloven.

I det følgende gennemgås ferieloven med henblik på betydningen for fami- lieplejeren og kommunen (som her betyder anbringende kommune).

2.1. Under plejeforholdet

2.1.1. Optjening af ferie

Når familieplejeren indgår en aftale med kommunen om formidlet døgnop- hold, betragtes forholdet mellem familieplejeren og kommunen i ferielovens forstand som et ansættelsesforhold, hvilket i ferieretlig henseende er regule- ret af ferielovens bestemmelser.

Af lovens § 1, stk. 1 fremgår det, at:

”En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser”.

Denne ret, som følger af § 1, stk. 1, kan familieplejeren ikke give afkald på, og fravigelser af lovens bestemmelser til ugunst for familieplejeren kan kun ske, hvor loven udtrykkeligt giver mulighed herfor, jf. § 4, stk. 1.

Det fremgår af lovens § 8, stk. 1, at:

”En lønmodtager har ret til 25 dages ferie om året, uanset om der er optjent ret til betalt ferie efter § 7”
Familieplejeren er således berettiget til 5 ugers ferie om året, uanset om ret- ten til betaling herfor er optjent. Denne ret er en ubetinget rettighed for familieplejeren, jf. lovens § 4, stk. 1.

Familieplejeren optjener 2,08 feriedag pr. måneds plejeforhold i optjenings- året. Det vil sige, at familieplejeren der har en plejeaftale i hele optjenings- året optjener ret til 25 dages/5 ugers betalt ferie. Har familieplejeren ikke en

plejeaftale for hele optjeningsåret eller kun en del heraf, har denne ikke op- tjent fuld ret til betalt ferie. Familieplejeren har dog ret til at supplere ferien op til 5 uger, men uden at der dertil er knyttet ret til vederlag eller ferie- godtgørelse. Ønsker familieplejeren at supplere ferie op til 5 uger, skal kommunen trække familieplejeren i vederlag svarende til 4,8 pct. af det må- nedlige vederlag pr. feriedag.

Hvorvidt ferien skal suppleres op til 5 uger, er familieplejerens l beslutning. Kommunen kan derfor ikke pålægge lønmodtageren at holde ferie, som familieplejeren ikke har optjent ret til betaling for.

2.1.2. Afholdelse af ferie

Ferien skal afholdes i ferieåret som løber fra den 1. maj til den 30. april. Har familieplejeren optjent ret til 5 ugers betalt ferie, er 3 af ugerne hoved- ferie og de 2 sidste uger øvrig ferie.

Det har betydning for placeringen af ferien, om ferien er hovedferie eller øvrig ferie. Dette skyldes, at familieplejeren har krav på at holde hovedferi- en i sammenhæng i perioden fra den 1. maj til den 30. september (ferieperi- oden), mens den øvrige ferie kan lægges uden for ferieperioden.

Af lovens § 15, fremgår det, at:

”Stk. 1. Arbejdsgiveren fastsætter efter forhandling med lønmodtageren, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens drift så vidt muligt imøde- komme lønmodtagerens ønske om, hvornår ferien skal holdes, herunder lønmodtagerens ønske om, at hovedferien holdes i lønmodtagerens barns skolesommerferie.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt meddele lønmodtageren, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal give meddelelsen senest 3 måneder før hovedferien begynder, og senest 1 måned før ferien begynder for øvrige feriedage, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette.

Stk. 3. Hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgi- veren ændre tidligere fastsat ferie. Lønmodtageren skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen. Allerede begyndt ferie kan ikke afbrydes”.

Det er kommunen, der fastlægger, hvornår familieplejeren skal holde den optjente ferie under hensyntagen til familieplejerens ønske om, hvornår ferien ønskes afholdt. Ved fastlæggelsen af familieplejerens ferie, skal kom- munen sørge for at iagttage de særlige varslingsbestemmelser, der gælder for hovedferie og øvrig ferie, jf. § 15, stk. 2. For hovedferien skal familiepleje- ren have meddelelse om feriens afholdelse senest 3 måneder inden ferien begynder, mens fristen er 1 måned for øvrig ferie.

 

Holder familieplejeren ikke sin ferie i ferieåret, som følge af kommunens manglende rettidige varsling af ferie, får det betydning i forhold til retten til at få feriepengene udbetalt, f.eks. vil familieplejeren have ret til at få den 5. ferieuge udbetalt.

Se nærmere nedenfor om retten til udbetaling efter ferieå- rets udløb.

2.1.3. Overført ferie

Efter lovens § 19 er der mulighed for at indgå en kollektiv overenskomst om overførsel af ferie udover 20 dage/4 uger. Er familieplejeren ansat på et fagligt område, der er dækkes af en kollektiv overenskomst om overførsel af ferie, kan familieplejeren og kommunen indgå en aftale om overførsel af ferie under forudsætning af, at familieplejeren har optjent ret til mere end 20 dages/4 ugers betalt ferie. Aftalen skal være indgået skriftligt inden fe- rieårets udløb.

I opmandskendelsen af 13. maj 2005 blev det slået fast, at familieplejere ikke er omfattet af ferieaftalen, hvoraf det er muligt at overføre ferie. Da lovens § 19, stk. 1 tager sigte på de fagområder, der er dækket af en kollek- tiv overenskomst, finder denne bestemmelser ikke anvendelse på familieple- jere. Lovens § 19, stk. 5 hjemler imidlertid familieplejeren en ret til at indgå aftale med kommunen om overførsel af ferie.

Af lovens § 19, stk. 5 fremgår det, at:

”En lønmodtager, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst om løn- og arbejdsvil- kår, kan aftale med arbejdsgiveren, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår......”

På fagområder, hvor der ikke foreligger en kollektiv overenskomst, kan der således også indgås aftaler om overførsel af ferie. De indgåede aftaler skal opfylde de samme betingelser med hensyn til skriftlighed og frist, som ind- gåede aftaler på fagområder, der er dækket af en kollektiv overenskomst, jf. lovens § 19, stk. 5. Herudover er der fastlagt en særlig administrativ proce- dure for, at overførslen kan ske for lønmodtagere uden kollektiv overens- komst. Adgangen til og vilkårene for at overføre ferie for lønmodtagere uden kollektiv overenskomst afhænger af, hvad der er aftalt på det overens- komstdækkede område, da aftalen skal følge bestemmelserne om overførsel i den kollektiv overenskomst. Det er alene overenskomstens bestemmelser om overførsel af ferie, der finder anvendelse, ikke overenskomsten i sin helhed.

Når familieplejeren og kommunen indgår en aftale om overførsel af ferie, skal ferieaftalens bestemmelser om overførsel af ferie følges. De øvrige be- stemmelser i ferieaftalen finder dog ikke anvendelse i forholdet mellem fa- milieplejeren og kommunen.

 

2.1.4. Retten til betalt ferie

Har familieplejeren optjent ret til 5 ugers betalt ferie, er denne berettiget til vederlag/løn og ferietillæg eller feriegodtgørelse under afholdelsen af ferien, jf. ferielovens §§ 23 og 24. Ferietillægget skal senest udbetales samtidig med, at den dertil optjente ferie holdes.

Under plejeforholdet er familieplejere berettiget til et antal vederlag pr. må- ned. Et vederlag udgør 3.194 kr. i 2006, mens antallet af vederlag afhænger af plejeopgavens omfang.

Under afholdelse af ferie er familieplejere, som følge af ferielovens §§ 23 og 24, berettiget til det sædvanlige og fast påregnelige plejevederlag samt 1 pct. af vederlaget i optjeningsåret eller feriegodtgørelse. Udbetalingen heraf af- hænger ikke af, om familieplejeren vælger at holde ferien med eller uden plejebarnet – se nærmere bemærkningerne under afsnittet om arbejde i feri- en.

Foruden vederlaget er familieplejere berettiget til i et nærmere bestemt om- fang at få dækket omkostninger, som er forbundet med plejen. Dækningen af omkostningerne indgår ikke i den skattepligtige indkomst og skal derfor ikke medtages i beregningen af vederlag mv. under ferie.

2.1.5. Arbejde i ferie

En lønmodtager kan kun få udbetalt sine feriepenge, hvis lønmodtageren holder sin ferie, eller er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i §§ 30 og 38. Hvis lønmodtageren arbejder under afholdelsen af ferien, følger det af § 37, stk. 1 at:

”Hvis en lønmodtager arbejder mod vederlag under ferien, kan direktøren for Arbejdsdirek- toratet kræve, at den dertil svarende feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond”.

Arbejder lønmodtageren under afholdelsen af ferien, kan Arbejdsdirektora- tets direktør således kræve, at feriepengene, svarende til antal dage, hvor lønmodtageren arbejder under afholdelsen af ferie, indbetales til Arbejds- markedets Feriefond.

Der er særlige forhold omkring afholdelse af ferie for familieplejere, da det i praksis er accepteret, at familieplejeren kan vælge at holde ferien med eller uden plejebarnet. Udbetalingen af feriepengene er ikke betinget af, hvad familieplejeren vælger. At familieplejeren vælger at holde ferie sammen med plejebarnet, vil således ikke være at betragtet som arbejde i ferien, jf. ferie- lovens § 37, stk. 1.

 

Familieplejeren vil derfor som over for nævnt være berettiget til vederlaget og ferietillæg eller feriegodtgørelse under afholdelse af ferien – med eller uden plejebarnet. At ferien holdes med plejebarnet medfører dog ikke, at der skal udbetales et dobbelt vederlag under ferien eller, at feriegodtgørelse fra tidligere plejeforhold kan udbetales samtidig med vederlaget.

2.1.6. Udbetaling af feriepenge efter ferieårets udløb

Kan det konstateres, at familieplejeren ikke har hævet feriegodtgørelsen inden udløbet af ferieåret, eller vederlaget og ferietillægget ikke er udbetalt til familieplejeren inden ferieårets udløb, tilfalder beløbet som udgangs- punkt statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat fond, jf. lovens § 36, stk. 2-3. Det vil sige, at familieplejeren som udgangspunkt mi- ster retten til at få uhævede feriepengene udbetalt. Familieplejeren er dog berettiget til at få de uhævede feriepenge udbetalt, hvis betingelserne i lo- vens § 34a eller 34b er opfyldt.

Af lovens § 34a, stk. 1 fremgår det, at:

”Stk. 1. Ved ferieårets udløb udbetales feriegodtgørelse til lønmodtageren af den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, hvis beløbet er på 1.500 kr. eller derunder efter fra- drag af skat og arbejdsmarkedsbidrag. Hvis lønmodtageren har været ansat uafbrudt hos samme arbejdsgiver fra et tidspunkt i optjeningsåret til ferieårets udløb, udbetales feriegodtgø- relse vedrørende dette ansættelsesforhold kun, hvis beløbet vedrører ferie ud over 20 dage.

Stk. 2. Ved ferieårets udløb udbetaler FerieKonto feriegodtgørelse til lønmodtageren, hvis beløbet er på 1.500 kr. eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag. Hvis feriegodtgørelsen vedrører et ansættelsesforhold, der har været uafbrudt fra et tidspunkt i op- tjeningsåret til ferieårets udløb, og beløbet ikke vedrører ferie ud over 20 dage eller ferie, som er holdt, kan beløbet kræves tilbagebetalt, jf. § 37, stk. 2.

Stk. 3. Ved ferieårets udløb udbetaler arbejdsgiveren løn under ferie og eventuelt ferietillæg til lønmodtageren, hvis beløbet er på 1.500 kr. eller derunder efter fradrag af skat og arbejds- markedsbidrag, og hvis beløbet vedrører ferie ud over 20 dage”.

Familieplejeren kan som følge heraf få uhævede feriepenge på 1.500 kr. eller derunder efter skat og arbejdsmarkedsbidrag udbetalt af kommunen, Ferie- konto eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer feriekortordnin- gen, hvis feriepengene relaterer sig til afholdt ferie, stammer fra et ophørt ansættelsesforhold eller vedrører den 5. ferieuge. Udbetalingen sker auto- matisk senest den 15. juni efter ferieårets udløb, bekendtgørelse nr. 1285 af 14. december 2004.

Er det ikke muligt for familieplejeren at få de uhævede feriepenge udbetalt efter § 34a, har familieplejeren mulighed for at anmode om at få feriepen- gene udbetalt efter § 34b.

Det fremgår af lovens § 34b, at:

”Stk. 1. Feriegodtgørelse for ferie, som er holdt, men hvor beløbet ikke er hævet af lønmodta- geren inden udløbet af ferieåret, og hvor beløbet er mindre end 3.000 kr. efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 34 a. Det er en betingelse, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at ferien er holdt i et ansættelsesforhold.

Stk. 2. Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved udløbet af ferieåret, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog stk. 4. Det er en betingelse, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at ansættelsesforholdet er ophørt.

Stk. 3. Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt til lønmodtageren inden udløbet af ferie- året, og som vedrører optjent ferie for beskæftigelse ud over 91⁄2 måneds samlet varighed i et optjeningsår, og som ikke er aftalt overført efter §§ 19 eller 40, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog stk. 4. Det er en betingelse, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet vedrører optjent ferie for beskæftigelse ud over 91⁄2 måneds samlet varighed i et optje- ningsår, som ikke er aftalt overført efter §§ 19 eller 40.

Stk. 4. Har lønmodtageren fået arbejdsløshedsdagpenge, ydelse efter lov om børnepasningsor- lov eller kontanthjælp i ferieåret, kan udbetaling efter stk. 2 og 3 kun ske efter direktøren for Arbejdsdirektoratets forudgående godkendelse. Antallet af dage med de nævnte ydelser skal trækkes fra det antal dage, de uhævede feriepenge svarer til. Hvis der herefter resterer et antal feriedage, meddeler direktøren for Arbejdsdirektoratet arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbe- tales til lønmodtageren.

Stk. 5. Muligheden for udbetaling efter stk. 1-3 fortabes, hvis lønmodtageren ikke senest den 30. september efter ferieårets udløb skriftligt anmoder arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, om udbetaling efter disse regler. Mulig- heden for udbetaling efter godkendelse, jf. stk. 4, fortabes, hvis lønmodtageren ikke senest den 30. september efter ferieårets udløb skriftligt anmoder direktøren for Arbejdsdirektoratet om udbetaling efter disse regler”.

Familieplejeren kan således efter anmodning få udbetalt uhævede feriepen- ge, som ikke kan udbetales efter § 34a, men som er mindre end 3.000 kr. efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvis familieplejeren ved an- modningen erklærer, at ferien er holdt i et ansættelsesforhold.

Er ferien imidlertid ikke holdt i ferieåret, og er ferien optjent under et pleje- forhold, der senest er ophørt ved ferieårets udløb eller vedrører den 5. fe- rieuge, kan familieplejeren anmode om udbetaling, hvis denne skriftligt er- klærer, at den optjente ferie stammer fra et ophørt plejeforhold eller fra den

5. ferieuge. Udbetalingen af den 5. ferieuge forudsætter imidlertid, at denne ikke er aftalt overført efter lovens §§ 19 eller 40.
Det er ikke muligt for familieplejeren både at få udbetalt feriepenge, der stammer fra et ophørt plejeforhold samtidig med, at denne får udbetalt fe- riepenge, der vedrører den 5. ferieuge. Familieplejeren skal derfor ved an- modningen om udbetalingen, erklærer om udbetalingen skal ske efter § 34b, stk. 2 eller 3.

For at hindre dobbelt forsørgelse, skal familieplejeren, ved anmodningen om udbetaling efter § 34b, stk. 2 eller 3, erklære ikke at have modtaget ar- bejdsløshedsdagpenge, ydelser efter lov om børnepasningsorlov eller kon- tanthjælp i ferieåret. Er det tilfældet, kan en udbetaling efter stk. 2 eller 3 kun ske efter forudgående godkendelse fra Arbejdsdirektoratets direktør.

Ønsker familieplejeren at få udbetalt uhævede feriepenge, som vedrører ferie, der er holdt i et ansættelsesforhold eller stammer fra et ophørt ansæt- telsesforhold eller vedrører den 5. ferieuge, skal familieplejeren anmode kommunen, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer ferie- godtgørelsen, om udbetalingen senest den 30. september efter ferieårets udløb. Tilsvarende gælder, hvis familieplejeren har modtaget arbejdsløs- hedsdagpenge, ydelser efter lov om børnepasningsorlov eller kontanthjælp i ferieåret, blot skal anmodningen rettes til Arbejdsdirektoratets direktør in- den fristens udløb. Overholder familieplejeren ikke denne frist, fortaber denne retten til at få feriepengene udbetalt efter § 34b.

Efter den 30. september kan feriepengene kun udbetales efter en forudgå- ende godkendelse fra arbejdsdirektoratets direktør, jf. lovens § 41.

2.2 Ved ophør af plejeforholdet

2.2.1. Afregning af tilgodehavende ferie

Fratræder en familieplejer, der har ret til vederlag under ferie, har denne feriepenge til gode hos kommunen.

Af lovens § 23, stk. 6 fremgår det, at:

”En lønmodtager, der fratræder, får feriegodtgørlse, jf. § 24, for det løbende optjeningsår og for den del af de tidligere optjeningsår, som lønmodtageren ikke har holdt ferie for endnu. Feriegodtgørelsen forfalder til betaling på fratrædelsestidspunktet”.

På fratrædelsestidspunktet skal kommunen således beregne feriegodtgørelse med 12,5 pct. for den ferie, som familieplejeren har optjent, men endnu ikke har afholdt hos kommunen. Kommunen skal beregnes feriegodtgørelse for den del af ferien, som familieplejeren før fratrædelsen endnu ikke har

afholdt, samt ferien for det indeværende optjeningsår, som er optjent før fratrædelsen.

2.2.2. Overført ferie

Har familieplejeren ikke ved fratrædelsen afholdt ferie, som er overført ef- ter lovens § 19, så det fremgår det af § 19, stk. 4, at:

”.....bortfalder retten til efter fratrædelse at holde mere end 25 dages ferie i ferieåret. Ferie- godtgørelse for feriedage ud over 25 dage udbetales efter reglerne i § 30, stk. 4”.

Lovens § 19, stk. 4 finder tilsvarende anvendelse, hvis familieplejeren ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, jf. § 19, stk. 5.

2.2.3.Udbetaling af feriepenge efter ferieårets udløb.

Se nærmere fremstillingen oven for om muligheden for at få feriepenge udbetalt af ferieårets udløb efter ferielovens §§ 34a og 34b.