Driftorinteret

Driftsorienterede tilsyn med plejefamilier.

Hvordan er arbejdsgangen så ?

Godkendelse:

 • Familier, som ønsker en generel godkendelse som plejefamiliefra hele landet, skal godkendes af et af de Socialtilsyn.
 • Såfremt socialtilsynet fratager en plejefamilie sin godkendelse, vil den anbringende kommune blive orienteret.
  Driftorienteret tilsyn:
 • Det årlige driftsorienterede tilsyn med de generelt godkendte pleje- og aflastningsfamilie overgik ligeledes til at af de Socialetilsyn den 1. januar 2014.
 • Den anbringende kommunen vil blive orienteret fra Socialtilsyn, såfremt man finder at børn og unge i plejefamilier er i en bekymrende situation.
  Læs mere på socialtilsyns hjemmesider

Om godkendelsen

De sociale Tilsyn anvender en kvalitetsmodel til vurdering af plejefamilier ved godkendelse og ved det driftsorienterede tilsyn.

Kvalitetsmodellen omfatter 7 temaer:

Uddannelse og beskæftigelse

Plejefamiliens evne til at guide, motivere og støtte barnet i at udnytte sit potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Selvstændighed og relationer

Plejefamiliens evne til at styrke barnets sociale kompetencer og selvstændighed.

Plejefamiliens evne til at støtte barnet i at skabe og opretholde stabile og konstruktive relationer til familie og netværk.

Målgruppe, metoder og resultater

Plejefamiliens evne til at bidrage aktivt til at opnå de mål, der er for barnets ophold i plejefamilien. Plejefamiliens evne til at understøtte barnets inddragelse i og indflydelse på eget liv og hverdagen i plejefamilien.

Plejefamiliens evne til at understøtte barnets fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Familiestruktur og familiedynamik

Plejefamiliens evne til at tilbyde barnet trygge og stabile rammer

Kompetencer

Plejefamiliens kompetencer i forhold til at varetage opgaven som plejefamilie

Økonomi

Vurdering af plejefamiliens økonomi som grundlag for en stabil anbringelse

Fysiske rammer

Vurdering af de fysiske rammer i forhold til at understøtte barnets udvikling og trivsel

 

Kvalitetsmodellen skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af plejefamilierne og munder ud i en samlet vurdering, der offentliggøres på Tilbudsportalen med angivelse af antal børn/unge samt målgruppens alder og sværhedsgrad.

Retningslinjer for alderskrav til plejefamilier ved konkret godkendelse

Et af de forhold som familieplejekonsulenten lægger vægt på i sin vurdering er plejeforældrenes alder. Det er indlysende at uanset familiens øvrige egenskaber, kan alder selvstændigt komme til at stå i vejen for en plejetilladelse. Hvis en anbringelse eksempelvis vurderes at være en anbringelse for hele barndommen, er det et selvstændigt formål, at reducere sandsynligheden for at plejeforældrene svækkes eller dør i plejebarnets barndom.

Det har således været en tommelfingerregel i mange kommuner, at forskellen mellem plejebarn og plejemor (far) ikke overstiger 40 år. Imidlertid er det ikke en egentlig regel, og forholdet er derfor

hverken beskrevet i ”Lov om Social Service”, eller i ”Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier”.

Det er imidlertid flere kommuners erfaring, at et alderskriterium i en række tilfælde er uhensigtsmæssigt af følgende grunde:

 • -  Unge mennesker får egne børn væsentligt senere i dag end tidligere. Første fødsel er omkring moders tredivte år, og familien vil derfor først senere være klar til at modtage plejebørn.
 • -  Vores biologiske alder forlænges, tilknytningen til arbejdsmarkedet forlænges, og menneskers egen oplevelse af hvornår alderdommen sætter ind, flytter sig tilsvarende.
 • -  Alderskriteriet i forbindelse med fertilitetsbehandling er i princippet fastsat til 45 år, idet tilbuddet stopper når kvinden fylder 46 år. Princippet findes sammenligneligt.
 • -  Når der derfor efterspørger plejefamilier til komplicerede sager, kan det vanskeligt både kræve at de er unge/yngre og at deres eventuelle egne børn har nået en vis alder, og samtidig at de er så erfarne, at de kan modtage børn med særlige vanskeligheder. De familier finder der ganske få af.
  Der skal således alene foretages et konkret skøn, hvor alder blot er et blandt flere kriterier.