Ja, du kan som plejeforælder komme på seniorpension
Tidspunkt: 22 juni, 2021

Serviceforbundets chef for Faglig Afdeling Anders Dupont Dall har undersøgt reglerne for seniorpension. Det er muligt at få seniorpension, men det kræver, at du opfylder en række betingelser.

Seniorpension er også en mulighed for plejeforældre

PLF får en del spørgsmål om reglerne for seniorpension, netop på grund af plejefamiliers manglende status som lønmodtagere. Derfor har PLF bedt Anders Dupont Dall, som er advokat og chef for Faglig afdeling i Serviceforbundet, om at undersøge reglerne.

- Den gode nyhed er, at plejefamilier får indbetalt ATP. Derfor er plejefamilier omfattet af reglerne om seniorpension, siger Anders Dupont Dall.

- De dårlige nyheder er, at det som udgangspunkt kun den, som har plejetilladelsen, der vil kunne få tilkendt Seniorpension alene som familieplejer. Desuden vil der i visse tilfælde kunne opstå en vanskelig situation, når reglerne om nedsat arbejdsevne i Seniorpensionsloven skal spille sammen med kravene til én persons/families mulighed for at fortsætte som plejeforælder, og det kan i sidste ende have betydning for de anbragte børn. 

- Så selv om det er en hel familie, der indgår i plejeforholdet, omfatter aftalen om pleje rent juridisk kun én person. Og det er denne person, der tages udgangspunkt i ved gennemgangen af reglerne om Seniorpension i forhold til plejefamilier.

Beskæftigelsen opgøres på baggrund af ATP

Retten til seniorpension er betinget af, at du sammenlagt har haft arbejdsmarkedstilknytning svarende til mindst 20- 25 års fuldtidsbeskæftigelse.

Beskæftigelsen opgøres på baggrund af indbetalingerne til ATP. Efter reglerne om ATP anses du som fuldtidsbeskæftiget, når du arbejder mere end 117 timer om måneden.

Du skal derfor have arbejdet mere end 117 timer om måneden/27 timer om ugen i 20-25 års for at opfylde kravet om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvis du har haft fuldtidsbeskæftigelse i mere end 20 år, men mindre end 25 år, skal der foretages en konkret vurdering af, om du opfylder beskæftigelseskravet. Her vil man lægge vægt på det faktiske eller skønnede antal ugentlige arbejdstimer i perioden, for eksempel om du har arbejdet mange timer over 117 timer om måneden, og i øvrigt om dit arbejde må anses for at være fysisk eller psykisk belastende og nedslidende, og om dit helbred i øvrigt er påvirket efter mange år på arbejdsmarkedet.

Seniorpensionsenheden vil nok ikke anerkende hele plejefamilien

Kommunerne indbetaler ATP af plejevederlaget. Størrelsen af ATP-bidraget, afhænger af det antal timer, den pågældende person modtager vederlag for i den enkelte udbetalingsperiode. Da der alene udbetales ATP til én person i plejefamilien, vil det således alene være denne persons arbejde, der vil kunne udgøre grundlaget for tilkendelse af seniorpension.

- Dette kan i mange situationer forekomme urimeligt, men her må det være op til Seniorpensionsenheden at tage konkret stilling til, om man vil anerkende arbejdet, siger Anders Dupont Dall.

- Det er desværre nok min vurdering, at Seniorpensionsenheden ikke vil mene, at man kan strække reglerne om Seniorpension til at anse den person, der er en del af barnets pleje, for fuldtidsbeskæftiget alene ud fra en dokumentation om, at vedkommende har bidraget på lige fod. Men det skal da prøves, og så bliver vi alle sammen meget klogere.

- Særligt i sådanne tilfælde vil det være helt afgørende, hvorvidt man har beskæftigelse ved siden af opgaven som plejeforælder, og det må gælde, uanset om man er den primære plejeperson eller den medhjælpende partner.

Seneste job og arbejdsevnen

Hvis betingelserne om 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse er opfyldt, er det dernæst en betingelse for tilkendelse af seniorpension, at din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Arbejdsevne skal altså være varigt nedsat, og du må ikke kunne arbejder 15 timer eller derover i forhold til dit seneste job.

- Hvis tilkendelsen af seniorpension skal ske på baggrund af en eventuel hovedbeskæftigelse – ved siden af plejefamilieopgaven – er der ikke nødvendigvis de store problemer, siger Anders Dupont Dall.

- Har du for eksempel været ansat fuldtid ved politiet i 35 år og du har været udsat for en eller anden form for hændelse, der medfører en betydelig grad af uarbejdsdygtighed, vil du som alt overvejende udgangspunkt have ret til Seniorpension – også selvom du måtte varetage en plejefamilieopgave.

Måske kan du ikke fortsætte som plejeforælder

- Men er din hovedbeskæftigelse at være plejeforælder, ja så løber vi nok ind i udfordringer med samspillet mellem regelsættet for Seniorpension og familieplejereglerne, siger Anders Dupont Dall.

- Efter loven skal vurderingen altså foretages efter seneste job, og er det plejeforælder, så vil en dokumentation af, at man ikke vil kunne påtage sig opgaver ud over 15 timer godt nok medføre retten til Seniorpension, men forholdet vil kunne afskære dig fra at fortsætte som plejeforælder. Der er derfor rigtig god grund til at tænke sig godt om.

Der vil blive taget udgangspunkt i dine oplysninger om dit arbejde, når det skal vurderes, hvilket job, der er det seneste og dermed det job, som din arbejdsevne skal vurderes i forhold til.

Sådan defineres det seneste job

Det seneste job er i relation til seniorpension defineret som ”det job af ca. 12 måneders varighed eller længere, som personen senest har varetaget”.

Det fremgår i øvrigt, at ordet ”job” omfatter lønmodtagerbeskæftigelse (herunder seniorjob), beskæftigelse som selvstændig erhvervsdrivende, ansættelse i fleksjob m.v.

Seneste job er som udgangspunkt seneste fuldtidsbeskæftigelse. Hvis personen ikke har været fuldtidsbeskæftiget, er det seneste deltidsbeskæftigelse, der betragtes som seneste job.

Som plejeforælder vil det være særligt relevant, at det fremgår af vejledningen til Seniorpensionsloven, at hvis du har været beskæftiget i 2 eller flere job samtidig, der sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse, er det jobbet, som ansøgeren primært har været beskæftiget med, der skal anses som seneste job.

Personens arbejdsevne skal således vurderes efter det job, som personen senest har været i stand til at varetage i en længere periode.

Ved arbejdsevne forstås efter loven evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet til at kunne udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå indtægt til hel eller delvis selvforsørgelse Det afgørende i relation til seniorpension er, hvad en person kan i forhold til sit seneste job.

Det er en forudsætning for at kunne tage stilling til spørgsmålet om personens arbejdsevne, at personens ressourcer beskrives og vurderes i forhold til de krav, der stilles for at kunne varetage seneste job.

FAKTA

Loven om seniorpension

Folketinget vedtog den 20. december 2019 lov om Seniorpension. Seniorpension kan tilkendes fra 1. januar 2020.

Det er Seniorpensionsenheden i ATP, der træffer afgørelse om tilkendelse eller afslag på seniorpension. Afgørelsen kan indbringes for Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg.

Det er en betingelse for tilkendelse af Seniorpension, at:

  • du har højst 6 år til folkepensionsalder
  • du har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse
  • din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job

Det er desuden en betingelse, at du er danske statsborger og har dansk bopæl. Herudover gælder de almindelige regler om, at man skal have haft bopæl i Danmark eller EU mv. i en årrække.

Retten til seniorpension er altså betinget af, at du sammenlagt har haft arbejdsmarkedstilknytning svarende til mindst 20- 25 års fuldtidsbeskæftigelse.