BackUp: Røde Kors giver anbragte unge en livline i overgangen til eget hjem
Tidspunkt: 20 august, 2021

BackUp: Røde Kors giver anbragte unge en livline i overgangen til eget hjem

 

Røde Kors giver anbragte unge en livline i overgangen til eget hjem.

Med indsatsen ”BackUp” melder Røde Kors sig på banen med et initiativ, hvor anbragte unge matches med en frivillig voksen, som bliver en støtte i overgangen til voksenlivet.

At være ung og anbragt kan ofte sidestilles med manglende netværk og relationer, som følger med ind i voksenlivet. Ofte afbrydes vigtige relationer i takt med anbringelsens ophør.

Med BackUp tilbydes de unge en frivillig livline, der bidrager til at skabe kontinuitet, sociale relationer og sammenhæng i en periode med store skift og mange bekymringer.

De frivillige mødes og laver relations-opbyggende aktiviteter med den unge, med udgangspunkt i en fælles interesse eller andre ønsker fra den unge.

Ambitionen er, at færre unge med anbringelsesbaggrund vil føle sig alene, når de træder ind i voksenlivet; at der er en nær kontakt, som man kan ringe til, når livet presser sig på.

 

Opbakning fra baglandet

Blandt de unge vækker initiativet genklang. BackUps ekspertpanel bestående af tidligere og nuværende anbragte unge har givet udtryk for, at en frivillig støtte vil kunne udfylde et vigtigt tomrum.

Derudover har Røde Kors, i samarbejde med PLF, foretaget en spørgeskemaundersøgelse, for at afdække interessen for initiativet blandt en del af målgruppen. Her blev både unge i familiepleje og plejeforældre spurgt til deres umiddelbare indtryk af BackUp. 73% af plejefamilierne angav, at det er en god idé med en indsats, hvor anbragte unge matches med en frivillig voksen. En plejeforælder tilføjer:

 ”Det er en meget fin tanke, set i lyset af, at plejeforhold ofte ophører ved det fyldte 18. år. Anbragte unge er langt fra selvstændige når de bliver 18, og har brug for massiv støtte langt ind i voksenlivet. ”

 

Frivillig indsats som supplement

En frivillig indsats kan noget helt særligt. VIVE konkluderer i en rapport fra 2016 at frivillige organisationer har en særlig mulighed for at finde fleksible og skræddersyede løsninger i arbejdet med anbragte unge, at der typisk er en ligeværdighed i forholdet og at de frivillige udviser et helt særligt engagement i de unges liv.

Men en frivillig indsats kan naturligvis ikke stå alene. Røde Kors’ aktiviteter er altid et supplement til allerede eksisterende ydelser og den fagprofessionelle støtte, som ydes på anbringelsesområdet. Derfor er det også en central del af BackUp, at de frivillige aktiviteter koordineres i tæt samarbejde med plejefamilie, efterværn og anden professionel støtte, og at rollefordelingen afstemmes og bakkes op af alle parter.

For at klæde de frivillige på til opgaven tilbydes der forskellige typer af kompetenceudvikling, ligesom de unge og frivillige sammen kan deltage i workshops som har fokus på livsmestring af både praktisk, social og kompetencegivende karakter.

Børnene først

Der er i høj grad politisk fokus på civilsamfundets rolle i at sikre, at anbragte unges overgang til voksenlivet foregår med mere ro i maven. I udkastet til regeringens nye politiske aftale ”Børnene Først” skriver Socialministeren, at:

”Der skal være flere frivillige mentorer, venskabsfamilier og andre ikke-betalte mellemmenneskelige relationer, som de anbragte kan tage med sig ind i voksenlivet”.

Den udfordring tager Røde Kors nu op med BackUp. De første matchmøder mellem unge og frivillige er i gang, og Røde Kors forventer at kunne tage imod endnu flere unge efter sommerferien 2021.