Er en plejeforælder berettiget til Tidlig Pension (Arne Pension)?
Tidspunkt: 19 september, 2021
Plejeforældre er ikke afskåret fra at få Tidlig Pension, men der kan være udfordringer.

Vi har bedt Serviceforbundets chef for Faglig Afdeling, jurist Anders Dupont Dall redegøre for, om plejeforældre kan få Tidlig Pension i lighed med andre på arbejdsmarkedet.

 

Plejefamilier er ikke afskåret fra at få Tidlig Pension, men de kan løbe ind i udfordringer. Det slår Anders Dupont Dall fast. Her får du hans betragtninger om det, du som plejeforælder skal være opmærksom på. I faktaboksen kan du læse mere generelt om Tidlig Pension

 

Plejefamilier og Tidlig Pension

Både perioder som selvstændig og lønmodtager mv. tæller med i beregningen af ancienniteten, når Udbetaling Danmark skal behandle ansøgningen om Tidlig Pension.

 

Modtageren af plejefamilievederlaget vil som udgangspunkt have modtaget ATP for opgaven, og det vil derfor være muligt at dokumenter retten til Tidlig Pension for disse perioder.

 

Da plejevederlaget, tabt arbejdsfortjeneste mv. ikke har været omfattet af samme ATP-regler 42 år tilbage i tiden, vil der være huller i ATP-indbetalingerne. Derfor vil der være behov for dokumentation for arbejdet via fx plejetilkendelser, andre kommunale afgørelser mv. Andre former for erhvervsaktivitet, barsel, sygedagpenge osv. vil blive inddraget i opgørelsen den samlede opgørelse af din anciennitet.

 

For den i familien, der ikke er del af den formelle plejeaftale, vil det næppe blive betragtet som erhvervsaktivitet, at man har været en del af husholdningen i en plejefamilie. Her vil det alene være evt. andet arbejde, som skal indgå i vurderingen af ancienniteten.

 

Dette kan virke stødende, hvis begge har taget del i opgave på lige fod, hvilket jo oftest er tilfældet. Men det tager lovgivningen ikke højde for. Det bliver jo helt paradoksalt, hvis den, der har plejetilladelsen, også har haft en eller anden mangeårig erhvervskarriere, og dermed nærmest har optjent dobbeltanciennitet, hvorimod ægtefællen, der måske har gået hjemme, ikke har nogen former for rettigheder. 

 

Aktuel beskæftigelse

Udover kravet til de mange år på arbejdsmarkedet skal du også have tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse eller som medlem af en a-kasse umiddelbart inden, du overgår til tidlig pension. Har du fået tilkendt retten til Tidlig Pension, skal du således i en sammenhængende periode på 9 måneder, bevare aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Perioden skal ligge umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at du overgår til Tidlig Pension.

 

Hvis du allerede er overgået til andre ydelser

Er du overgået til efterløn eller fleksydelse, inden den 1. januar 2022, kan du vælge at melde dig ud af efterløn- eller fleksydelsesordningen og skifte til Tidlig Pension, hvis du opfylder betingelserne for ret til Tidlig Pension.

Vælger du at skifte, betyder det, at du efter overgangen til Tidlig Pension får mulighed for at modtage en kompensation for dit efterløns- eller fleksydelsesbidrag.

 

Hvis du allerede er på seniorpension eller førtidspension, kan du ikke søge om eller få ret til Tidlig Pension.

 

Nedsættelse af Tidlig Pension

Størrelsen på din Tidlige Pension fastsættes ud fra, hvad du i øvrigt har af arbejdsindkomst, pensionsformue og opholdstid i landet.

 

Du vil få nedsat ydelsen ved arbejdsindkomst og indtægt ved drift af selvstændig erhvervsvirksomhed og ved pensionsformue af en vis størrelse. Det er muligt at have supplerende arbejdsindtægt på op til 24.000 kr. årligt (2020-niveau) (før skat), uden at det nedsætter ydelsen.

 

Din Tidlige Pension kan blive nedsat afhængig af størrelsen på dine evt. løbende livsvarige pensioner – typisk din arbejdsmarkedspension - og øvrige pensionsordninger.

  

FAKTA

Sådan er de generelle regler

 

Retten til Tidlig Pension er i hovedsagen bygget op om, hvor mange år du har været på arbejdsmarkedet. Det er ikke afgørende, om du har været selvstændig eller lønmodtager. Det er afgørende er, at du kan dokumentere, at du i en eller anden form har været tilknyttet arbejdsmarkedet i mere end 42 år. Derudover skal du opfylde en række krav i forhold til statsborgerskab, bopæl og bopælstid.

 

Dine år på arbejdsmarkedet

Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning om Tidlig Pension. Det er således også Udbetaling Danmark, der skal have din dokumentation for de mange år på arbejdsmarkedet.

 

Din anciennitet optjenes fra det år, hvor du fyldte 16. år og frem til 6 år (7 år for visse årgange) før din folkepensionsalder og du kan fra 2022 gå på Tidlig Pension i henholdsvis 1, 2 eller 3 år før folkepensionsalderen. Og du skal have været 42, 43 eller 44 år på arbejdsmarkedet, når du er 61 år.

 

Mange af oplysningerne om din anciennitet vil Udbetaling Danmark have adgang til, men der formodentlig ofte opstå den situation, at der kan være små eller store huller i de oplysninger, som Udbetaling Danmark kan få fra fx ATP og andre myndigheder.

 

Det kan blive lidt af et puslespil at stykke et samlet arbejdsliv sammen, især når du med Tidlig Pension skal over 42 år tilbage i tiden. Her vil lønmodtagere i fastansættelse og mange år på samme arbejdsplads have en klar fordel. Her vil Udbetaling Danmark formodentligt ofte blot kunne trække på data over ATP-indbetalinger. Men har du haft flere år som selvstændig, mange forskellige stillinger, timelønsansættelser, ledighedsperioder osv. så kan der opstå noget af et detektivarbejde.

 

Hvor den dårlige nyhed er, at det for nogle kan blive vanskeligt at dokumentere deres anciennitet, er den gode nyhed, at du også optjener ret til Tidlig Pension i perioder som selvstændigt erhvervsdrivende, ansættelse på deltid, i fleksjob, barselsdagpenge, i job med løntilskud eller ledighedsperioder med arbejdsløshedsdagpenge og perioder med sygedagpenge.

 

Som udgangspunkt vil Udbetaling Danmark også have en meget vid adgang til dokumentation for sådanne perioder. Men det kan være nødvendigt, at du selv går i gemmerne og får udfyldt de huller, der måtte være i Udbetaling Danmarks oplysninger.

 

I lighed med, hvad der gælder for Seniorpension, kan du i realiteten sende hvad som helt ind til Udbetaling Danmark, der vil kunne understøtte din sag. Det kan være alt fra vidneerklæringer, gamle regnskaber, billeder, breve osv. Det er op til Udbetaling Danmark at lægge snittet for, hvordan man betragter sådanne oplysninger i forhold til, om de tjener til betryggende dokumentation.

 

Der vil i nogle tilfælde også kunne indhentes oplysninger hos Rigsarkivet, der opbevarer oplysninger, som måske kan være relevant dokumentation for din anciennitet.