Høringssvar på Assens Kommunes ”Gennemsnitsmodel” for honorering af plejefamilier

Skrevet af PLF

januar 2, 2020

Fagforeningen Plejefamiliernes Landsforenings høringssvar på Assens Kommunes ”Gennemsnitsmodel” for honorering af plejefamilier

Kære Assens kommune, mange tak for at have fået muligheden for at besvare Assens kommunens udkast til gennemsnitsmodel for alle vores medlemmer rundt om i Danmark.

Vi er meget glade for, at Assens har taget sig tid til at fremsende udkastet til gennemsnitsmodellen til PLF.

Generelt er vi i PLF tilfreds med den udvikling og progression omkring plejefamilier som vi oplever i Danmark både politisk og rundt i kommunerne. PLF har været i tæt dialog med KL samt socialminister omkring KL’s anbefaling af en gennemsnitsmodel samt de lovforslag som introduceredes i sommer kaldet mere kvalitet i plejefamilier. Vi er af den opfattelse, at uddannelse skal understøtte arbejdet som plejefamilie for at sikre den bedste understøttelse af børnenes behov. Ligeledes er det selvfølgelig også nødvendigt, at kommunen tager det fornødne ansvar omkring anbringelsen under hele anbringelsens forløb.

Vi undrer os meget over, at ”modellen” er beskrevet så utydeligt. Man har valgt at fremlægge en række standardiserede betragtninger omkring udredning samt §50 undersøgelse, hvilket jo kunne være betryggende for selve vederlagets fastlæggelse. Der er også rimelige klare linjer omkring merudgifter der følger ”fælles Fyns praksis” samt det skattefrikost og logi tillæg der fastsættes og årligt reguleres af KL.

PLF er ikke bekendt med at ”fælles Fyns praksis” reguleres efter samme principper som KL’s kost og logi tillæg. Dette bør tydeliggøres.

Nedenfor vil vi gerne stille spørgsmål ved følgende formuleringer i AK’s gennemsnitsmodel:

Under afsnittet Gennemsnitsmodellen skriver I:

 • ”Dette betyder også, at genforhandling af honoreringens størrelse kun yderst sjældent vil komme på tale og ikke længere vil ske årligt.”

Vi finder beskrivelsen meget vag og helt ulig beskrivelsen i KL’s beskrivelse samt i den oprindelige Århusmodel. Generelt skrives der, at der ikke kan laves genforhandling kun i de tilfælde hvor opgaven vurderes til en større belastningsgrad end forventet. Med den formulering som Assens kommune har valgt, fremstår gennemsnitsmodellen ikke som en reel gennemsnitsmodel, fordi den ikke lukker for en genforhandling med reduktion af lønnen til følge.

 • At plejeforældrene tager barselsorlov og barnet efterfølgende kommer i daginstitution”

Ovenstående beskrivelse ønsker PLF en forklaring på. Der er nogle enkelte kommuner som har misforstået fortolkningen af barselsorlov med ansættelse som plejefamilie med spædbørn. Dette tænker vi ikke er tilfældet, men ønsker selvfølgelig en forklaring af ovenstående. Betyder det, at skal et plejebarn i daginstitution nedsættes vederlaget? Eller er det hvis en plejefamilie mod forventning pludselig får et biologisk barn og dermed ønsker barsel?
Opgaven ændres jo ikke på grund af, at det anbragte barn er i daginstitution eller ej på trods af tilsynekomst af et biologisk barn. Desuden er gennemsnittet over 56 år blandt plejefamilier, så måske burde man slette beskrivelsen for at gøre modellen lidt mere tiltrækkende? Vi skal jo tænke på, at Assens stadig ønsker plejefamilier også efter en ny gennemsnitsmodel. Der skal jo som bekendt ikke 2 fejlplaceringer til før, at den berammede besparelse på knap 2 millioner årligt ryger i vasken.

Udredningsperioden:

Man ønsker en udredningsperiode på 6-12 måneder. Det er vældig svært at sikre en udredning på 6-12 måneder i særlig grad blandt spædbørnsplaceringer. Her er der først tydelige problemstillinger ved skolestart. Vi mener ikke, det stiller plejefamilien i et særlig sikkert arbejdsforhold. Er der en faglig vurdering baseret på forældrene eller barnets tidlige adfærd, bør dette indskrives i kontrakten, så plejefamilien kan få genvurderet kontrakten med henblik på en vederlagsstigning.

Udmåling og beregning af honoreringen:

I skriver:

Beslutningen om, hvilket niveau plejefamilien skal honoreres efter skal tage udgangspunkt i dels handleplanen, dels en samlet vurdering, der inddrager følgende parametre:

 • ”Plejeforholdets betydning for eventuelle erhvervsbegrænsninger, herunder omfanget af udearbejde for begge plejeforældre”

 PLF mener ikke eventuelle erhvervsbegrænsninger bør være en parameter for honoreringen.

Måske det blot er en uheldig formulering, men den kan læses, som hvis plejefamilien tjener for meget, så kan dette have indflydelse på honoreringen. Med andre ord, hvis plejefamilien ønsker at stoppe et dyrt betalt job, så skal de kompenseres mere end en mindre bemidlet plejefamilie. PLF ønsker, at betaling bør følge barnets behov og belastnings grad. PLF er godt klar over, at med de få plejefamilier der er i Danmark,  så vil honoreringen blive kraftigt påvirket af marked og efterspørgsel.

 • Anbringelsens forventede varighed

Vi vil gerne forstå hvordan varighedslængden påvirker honoreringen? Tænker kommunen at lange anbringelser er billigere (gennemsnitsligt)? Eller er korte anbringelser de billigste?

Skema ved beregning af honoreringsniveau: 


PLF undrer sig over de 4 grupper som hver i sær deles i 2 honorerings niveauer. Det betyder jo, at Assens kommune vælger 8 vederlags niveauer, hvilket er mere end den oprindelige model. Det fremstår meget uprofessionelt. Det er som om man vælger at lagdele det for at have mulighed for at presse plejefamilierne ned på det laveste niveau. Det har intet med en reel minimumsmodel at gøre.

Desuden vil vi gerne fremhæve, at ingen plejefamilier bør passe andres børn som oftest er meget udsatte for en løn på 8.600-13.000 kr. om måneden før betaling af skat og pension! Man skal ikke have under 4.000 kr. i hånden efter en måneds arbejde. Der er et meget stort ansvar knyttet til at skulle udvikle og opdrage andres børn samt have et samarbejde med den biologiske familie.

PLF ønsker at

 1. Gruppe et skal ligge på 17.000 kr. (4 vederlag)
 2. Gruppe 2 på 21.500 kr. (5 vederlag)
 3. Gruppe 3 på 30.000 kr. (7 vederlag)
 4. Gruppe 4 på et vurderingsgrundlag (8-9 vederlag)
 5. Efterskole bør betales af kommunen og det oprindelige vederlagsniveau bør efterfølgende reduceres med et vederlag. (Dette er Slagelses model). Rigtig mange anbragte børn som går på efterskole er faktisk meget krævende og da kommunen ikke har en tastforce til at tage hånd om dette kommer det til at blive plejefamiliens arbejde.

PLF mener, at beskrivelsen omkring socialpædagogisk indsats i gruppe 2 stritter lidt, sammenlignet med gruppe 3 hvor man ikke nævner en socialpædagogisk indsats.

I gruppe 4 stiller kommunen det krav, at plejefamilien har en socialpædagogisk uddannelse. I dag har en socialpædagogisk uddannelse en varighed på 3 år. Der er tale om en generalist uddannelse af pædagogisk observans. Mange andre uddannelser kan nævnes som ville kunne løfte opgaven mere professionelt, bl.a. læreruddannede, speciallæreruddannede, psykologer, sygeplejersker, den nye uddannelse for Plejefamilier Professionsskolernes Uddannelse for Plejefamilier (PUP) og en lang række højtuddannede med pædagogisk baggrund.

Vi mener, at man burde slette kravet om en måske ud dateret socialpædagogisk uddannelse og derimod kræve, at plejefamilien er godkendt som specialiseret plejefamilie. Dette vil passe med de nye typologier som er udarbejdet af socialstyrelsen i samarbejde med socialtilsynene.

Plejefamiliernes Landsforenings anbefalinger til forbedringer af Assens gennemsnitsmodel.

Der er en række andre tiltag som Assens kommune burde overveje at inkludere i deres gennemsnitsmodel. Både for at sikre bedre rekruttering samt for at undgå at ligge helt i bunden af hvad kommuner i Danmark tilbyder plejefamilier.

 • Pensionsordning med Sampension – PLF har udviklet en arbejdsmarkedspensionsordning i samarbejde med Sampension og Serviceforbundet. Pensionsaftale behøver ikke koste Assens kommune noget, men giver store fordele for plejefamilien som ikke har andre muligheder for pension og sundhedsforsikring.
 • At tilbyde jeres plejefamilier samt nye en mulighed for at blive efteruddannet. Det koster 7000 kr. hver halve år og I behøver ikke at bruge omkostninger på temadage i perioden hvor I tilbyder PUP uddannelsen. Alle ufaglærte er gratis og indgår under AMU regi så det er ”kun” plejefamilier med en bachelor uddannelse eller højere som man skal betale for.
 • Klare linjer omkring kritisk sygdom
 • Klare linjer omkring kørsel
 • Klare linjer omkring feriekompensation, hvad kan og vil man i Assens kompensere for. Er ophold på campingplads og eget sommerhus også ferie? En let formular som indsendes til kommunen vil hjælpe mange plejefamilier.

Desuden har vi samarbejdet med en række kommuner omkring implementering af nye modeller gennem de sidste år. Derfor har vi nogle erfaringer omkring denne problemstilling som jeg vil mene er på sin plads at dele med jer.

Når man implementerer nye lønsystemer til plejefamilier, hvis primære hovedindtægt er plejeopgaverne, er familierne meget skrøbelige og bekymrer sig naturligvis meget over deres finansielle situation. Derfor skal man ikke tvinge nye systemer ned over folk, men behandle hver kontrakt individuelt og med den faglighed som skal følge systemet. Familien skal høres og hver sag skal vurderes. Ofte har plejefamilierne oplevet skiftende sagsbehandlere og har derfor også mistillid til at kommunen rent faktisk kender barnet og familiens udfordringer. Dette skal I sikre, ved at kende de enkelte sager før i værdisætter opgavernes sværhedsgrad, ellers vil I opleve stor modstand.

På vegne af Plejefamilier i hele Danmark.

Med venlig hilsen
Thomas Vorre
Formand Fagforeningen Plejefamiliernes Landsforening
02. januar 2020