Høringssvar til Brønderslev Kommune

Skrevet af PLF

august 17, 2020

Ang: Høringssvar til Brønderslev kommune ”Ny honoreringsmodel for plejefamilier ansat ved Brønderslev kommune”.

Fagforeningen Plejefamiliernes Landsforening takker for det fremsendte høringsmateriale om ny honoreringsmodel for plejefamilier ansat ved Brønderslev kommune.

Selve trinfastsættelsesteamet som præsenteres, er bredt og godt funderet, dette bør skabe god sammenhæng mellem de forskellige tilbagemeldinger fra familieplejekonsulenterne, som kender plejefamilierne bedre. I sager hvor der ikke er et godt kendskab til plejefamiliens forhold anbefaler vi, at I tager særlig vare på disse forhold.

Vi anbefaler ligeledes, at jeres familieplejekonsulenter tager et møde med de enkelte plejefamilier, hvor dagsorden for mødet er klar og tydelig: En gennemgang af de belastninger og behov som de enkelte børn skal mødes med. Dermed sikrer I, at plejefamilien er med i processen samt, at I sikrer minimering af fejl ved beskrivelsen af barnets behov.

Det nævnes ikke om modellen er en udgiftsneutral model eller om kommunalrådet eller familieafdelingen forventer at hente en besparelse. Denne information er vigtig, da åbenhed ved lønforhandlinger er nødvendig. Vi kan forstå på flere medlemmer med børn fra Brønderslev kommune, at man allerede forud for den nye honorereringsmodel har haft store nedskæringer af løngrundlaget hos mange plejefamilier i kommunen.

Vi vurderer, at det er meget svært at trinfastsætte en spædbarnsanbringelse 1-2 år efter anbringelse. En pædagogisk og psykologisk vurdering ville være ved børnehavestart altså 3-4 år. Da man ikke diagnosticerer børn andet end i meget svære situationer, bør dette tænkes ind i modellen ved genindplacering.

Genindplacering må IKKE gå begge veje, kun opad. Dette er hele fundamentet for gennemsnitsmodellen, at man skal skabe ro om barnets placering i familien. Plejefamilierne skal ligeledes mødes med anerkendelse og respekt og skal derfor ikke presses ned i løn, fordi man kan.

Efterværn på 2 vederlag er alt for lidt i langt de fleste tilfælde. ” vederlag svarer til 8.800 kr. om måneden før skat og indbetaling til pension. Man får derfor knapt 3.500 kr. i løn om måneden for at have en mulig adfærdsvanskelig teenager boende, som man skal sikre følger sin undervisning etc. 

Risikoen for at miste en ungs uddannelsesforløb fordi plejefamilien ikke har råd eller ikke vil have den unge boende for det beløb er meget stor.

I skriver, at de kommende ændringer af kontrakterne vil blive varslet med 3 måneder og i nogle enkelte tilfælde med 6 måneder. Hvilke tilfælde tænkes her på?

Der mangler en helt nødvendig tekst, som beskriver, at ændring af kontrakten sendes til høring hos plejefamilien i minimum en måned, så plejefamilien eller plejefamiliens fagforening har mulighed for at svare eller foreslå et møde omkring ændringerne. Man kan ikke lave ændringer, som i sidste ende kan afstedkomme, at plejebarnet bliver tvunget til at flytte, fordi man ikke er blevet enige om kontrakten. 

En kontrakt er en fælles overenskomst mellem arbejdsgiver og lønmodtager og i dette tilfælde mellem kommunen og plejefamilien. Derfor skal plejefamilien have tid til at vurdere om trinfastsættelsesudvalget har medtaget alle dele af barnets behovsfastsættelse.

Vi i PLF har haft mange sager, hvor trinfastsættelsesudvalg har ”glemt” rigtig tunge diagnoser og behandlinger bl.a. skizofreni, autisme o. lign.

I jeres honoreringsmodel står intet om kørselsgodtgørelse, ferietilskud til plejebarnet samt andre tillæg som PC, telefon, briller, kronisk medicin, forsikringer, cykel, gavepenge, konfirmation og andre omkostninger. Dette bør indgå i en samlet vurdering af hele honoreringen.

I har ikke inkluderet en pensionsordning i jeres model, dette kunne med fordel gøres. Vi tilbyder en udgiftsneutral pensionsordning med Sampension, hvor plejefamilien tilbydes at betale min 4% af sin løn som en arbejdsmarkedspension. Det er ikke et krav for jeres ansatte ej heller for nyansættelser men blot et tilbud, der vil gælde alle plejefamilier i Brønderslev kommune uden krav om medlemskab af PLF. 

Brønderslev vil desuden kunne ”forhandle” med nye plejefamilier med et pensionstillæg uden at det ændrer på vederlagene og dermed stille jer i en gunstig situation omkring rekruttering.

PLF anbefaler at Brønderslev benytter samme opsigelsesvarsel som Guldborgsund kommune, se kontrakttekst fra Guldborgsund: Opsigelse:

”I de første 3 måneder kan kontrakten opsiges af begge parter med 14 dages varsel. Efter 3 måneder kan kontrakten opsiges af begge parter med 1 måneds varsel. Efter 12 måneder kan kontrakten opsiges af begge parter med 2 måneders varsel. Efter 5 år kan kontrakten opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Plejefamilien har pligt til straks at give kommunen besked, såfremt plejeforholdet afbrydes. Ligeledes vil omkostningsdelen ophøre fra det tidspunkt, plejebarnet ikke længere har ophold i plejefamilien.” 

Vi anbefaler kommuner at se på hvad de giver deres plejefamilier i snit i dag. Hvis det typisk starter ved 4 eller 5 vederlag, anbefaler vi, at man sletter de 3 vederlag og starter ved 4. Det har man gjort i Ålborg, Kerteminde, Aabenraa og Odense. Man behøver jo ikke at devaluere sin kommunale profil ved at tilbyde noget som er langt under hvad andre kommuner tilbyder. I er jo i bund og grund i en konkurrencesituation med jeres nabokommuner samt alle landets andre kommuner. 

Den måde I, samt den oprindelige Århusmodel, vælger indeksering af vederlagene 2,3,5,7 og 9, skaber store problemer med en anerkendende tilgang til plejefamiliernes arbejde. Rigtig mange plejefamilier får mellem 5 og 7 vederlag. Det betyder, at ved en gennemsnitsmodel forventes man at få vederlag, som skal svare til en fremtidig lønnedgang, da barnet forventes at få det bedre. Når man har 7 vederlag, får man derfor 5 vederlag, har man 6 vederlag får man 5 eller måske 3 vederlag. Har man 5 vederlag få man 3 vederlag. Der er altså en unaturlig sammenhæng mellem arbejdet og lønnen. Takssystemet fordrer vederlagsnedgange på 2 vederlag i rigtig mange tilfælde og ekstremt sjældne tilfælde på opgange eller fastholdelser. 

takstmodellen står der intet om hvor mange almindelige, moderate og alvorlige belastnings indikatorer et barn må have før trinnet fastsættes, det kunne sagtens nuanceres, så plejefamilierne får en løn som afstemmes med opgavenVi yder gerne denne konsulentbistand og kan fremsende et tilbud. 

 Jeg ser frem til at høre fra jer. 

Med venlig hilsen
Thomas Vorre
Formand Plejefamiliernes Landsforening
17. august 2020
PLF