logo-image
Assens holdt møde om store lønnedgange til plejefamilier

Assens holdt møde om store lønnedgange til plejefamilier - her kan man ramme folk der ikke har overenskomster

Den 21. november 2019 afholdt Assens kommune et informationsmøde for deres plejefamilier, hvor også Plejefamiliernes Landsforening var repræsenteret med Maja Oxholm og Per Rimmer. I mødet deltog en meget stor del af kommunens plejefamilier

Esben Krægpøth, Vicedirektør Velfærd – Børn Unge og Uddannelse, og Helle Brade Kreipke, Afdelingsleder, redegjorde for Assens kommunes planer.

Esben Krægpøth forklarede indledningsvis, at kommunens politikkere havde vedtaget, at der skulle spares knap 1,4 mill. kr. på vederlagene til kommunens plejefamilier. Denne besparelse skulle indregnes i den gennemsnitsmodel, der fra 2020 skulle anvendes til honorering af kommunens plejefamilier.

Kommunen mente selv, at de havde valgt det bedste fra de gennemsnitsmodeller, der nu var indført/planlagt indført i 12-14 andre kommuner rundt om i landet.

De tilstedeværende plejefamilier stillede spørgsmål omkring den vurdering, der skulle lægges til grund for den indplacering den enkelte plejefamilie skulle have i gennemsnitsmodellen, hvordan unge i efterværn skulle honoreres og hvilke plejefamilier, der skulle være mål for de planlagte besparelser.

Helle Kreipke påpegede, at plejebarnet skulle være i centrum for de fremtidige forhandlinger. Kommunen havde et ønske om stor gennemsigtighed i modellen, hvor man ønskede, at handleplanerne skulle være omdrejningspunkt. Der vil være en høringsfase fra 4. december til 1. januar, hvilket rettelig vil sige frem til jul. Alle kontrakter ville herefter blive gennemgået. En gennemgang af de forskellige løntrin viste, at den fremtidige gennemsnitsmodel for Assens kommune ville starte på 2 vederlag, og at den i forhold til den lagde 1 vederlag under den tidligere vejledning fra KL. 

Også her stillede de tilstedeværende plejefamilier spørgsmål. Blandt andet ønskede man vished for, hvem der fremover skulle forestå vederlagsforhandlingerne. Hertil svarede Helle Kreipke, at det ville hun og Trine, samt en teamleder forestå. Dette var blandt andet pga. de nye regler om adskillelse af lønforhandlingerne og det faglige arbejde. Fynsmodellen, hvor de fynske kommuner minus Odense har lavet en fælles model for omkostningsdelen, spurgte man også ind til. Helle Kriepke svarede, at der ikke var planer om at lave om på den aftale. Hverken Helle Kreipke eller Esben Krægpøth kunne give en bindende juridisk garanti for, at kommunen ikke fremover ville ændre på den enkelte plejefamilies kontrakt, selv om de nu indførte gennemsnitsmodellen. Argumentet var, at kommunens politikkere jo altid kunne vedtage nye tiltag på området.

En plejefar, Clemmensen, rejste sig og forklarede kommunens medarbejdere, at plejefamilierne havde dannet en lokal gruppe, hvor 63 af kommunens 74 plejefamilier var med. Han pointerede, at Assens kommune tidligere var anset for en meget reel kommune at arbejde for. Gruppen mente nu, at dette renommé blev sat over styr ved indførelse af den planlagte gennemsnitsmodel, idet der var indarbejdet besparelser på området. Clemmensen forudså, at kommunen ville miste gode plejefamilier, og at de ville få svært ved at rekruttere nye.

Fra plejefamilierne blev det påpeget, at Helle Kreipke og Esben Krægpøth manglede svar på mange spørgsmål, og at disse svar var nødvendige, inden planen blev sat i høring.

Helle Kreipke og Esben Krægpøth lagde op til, at plejefamilierne rundt i salen skulle komme med skriftlige ”input” til det fremlagte, som man så ville forsøge at indarbejde i den foreløbige plan. Disse ”input” skulle man aflevere inden man tog hjem fra mødet. Maja og Per afleverede et forslag til en arbejdsnotat, der kunne være starten på forhandlinger mellem Plejefamiliernes Landsforening og Assens Kommune om en fremtidig overenskomst på området. Samme forslag er fremsendt til den lokale gruppe af plejefamilier.

Mødet sluttede kl. 1815. Maja og Per var ikke blevet meget klogere på Assens kommunes planer for indførslen af den nye gennemsnitsmodel, og det var deres klare fornemmelse, at kommunens plejefamilier heller ikke var blevet beroliget omkring kommunens planer. Nu afventes den model, der skal i høring fra 1. december.

21. november 2019