Coronavirus COVID-19 plejefamilier og samvær

Coronavirus COVID-19 plejefamilier og samvær

Det er rigtig svært at få et entydigt svar på, hvad man skal gøre som plejefamilie omkring samvær i forhold til regeringen og sundhedsstyrelsens udmeldinger omkring Coronavirus COVID-19.

Jeg har været i kontakt med KL, som skriver følgende:

Det er ikke KL’s opgave og kompetence at godkende jeres udmeldinger til plejefamilier, så det kan vi desværre ikke påtage os. Ift tidligere spørgsmål om hvorvidt samvær kan afbrydes, så er vi i proces og dialog med ministeriet om det spørgsmål.

Jeg har været i dialog med Socialministeriet og fået følgende korrespondance fra ministeriet, som måske kan bringe lidt lys over situationen:

En kommune har lukket ned for alle samvær og skriver følgende til socialministeriet:

Såfremt perioden forlænges yderligere 14 dage, vil vi stå i en situation, hvor vi de facto har afbrudt samværet, jf. servicelovens § 71, stk. 2. En sådan afgørelse, skal træffes af børn og unge-udvalget.

Vi står derfor potentielt med en situation, hvor næsten alle anbragte børn, får afbrudt samvær. Og hvor alle kommuner burde lægge sagerne op i børn og unge-udvalget, og med klageadgang til Ankestyrelsen.

Socialministeriet har svaret kommunen følgende:

Ved Kontorchef Dan Holmgreen

Helt overordnet kan jeg sige, at det sociale område som udgangspunkt er en "kritisk funktion". Dette indebærer bl.a., at borgerne skal have den hjælp mv., som de er vant til.

Gældende regler i serviceloven skal fortsat følges og herunder også reglerne om samvær og de muligheder, der er for at begrænse samvær.

Når det er sagt, så indebærer den aktuelle situation, at hensynet til at forsøge at inddæmme og begrænse smitten af corona-virus er et hensyn, som man må tage med i vurderingen i alt, hvad vi foretager os, herunder de afgørelser, som kommunerne træffer over for udsatte børn og unge samt i udmøntningen af disse afgørelser.

Det er Sundhedsstyrelsens aktuelle faglige anbefalinger, som skal indgå i disse vurderinger. De kan findes her: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Der skal udvises agtpågivenhed og sund fornuft, fx ift. at undgå kontakt med andre mennesker, hvis man føler sig syg, lade være med at mødes i store forsamlinger, have god hygiejne osv. Men på nuværende tidspunkt har Sundhedsstyrelsen ikke generelle anbefalinger imod at opholde sig i private hjem eller i mindre forsamlinger.

Servicelovens regler indebærer, at kommunerne skal foretage en konkret vurdering i hver enkelt tilfælde. Anbragte børns samvær med deres forældre, netværk mv. kan ikke generelt suspenderes for nuværende.

Særlige sundhedsmæssige hensyn kan dog indgå i vurderingen af, om et samvær skal afbrydes eller suspenderes. Dette gælder f.eks., hvis et anbragt barn eller dets forældre er i en særlig risikogruppe, som defineret af Sundhedsstyrelsen, eller der er sygdomstegn hos barn eller forældre. Det samme kan gøre sig gældende, hvis det vurderes, at forældrene vil udsætte barnet for fare, f.eks. ved at undlade at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at Folketinget som en del af indsatsen mod COVID-19 den 12. marts 2020 vedtog en ændring af epidemiloven, som bl.a. giver social- og indenrigsministeren mulighed for i en bekendtgørelse at udstede regler, der giver adgang til lokal prioritering af ressourcer og kapacitet på servicelovens område.

Denne bekendtgørelse er under udarbejdelse og vil træde i kraft tirsdag den 17. marts 2020 samtidig med loven. Der vil fra dette tidspunkt være hjemmel for kommunerne til at foretage nødvendige prioriteringer på både myndighedsniveau, tilbudsniveau og indsatsniveau. Der vil ud fra den aktuelle situation blive opstillet rammer for, hvad der kan betragtes som kritiske funktioner, der skal opretholdes og varetages. Herudover vil det inden for disse rammer være op til kommunerne at foretage den konkrete vurdering, herunder vurderingen af, hvordan de kritiske funktioner håndteres.

I denne vurdering skal hensynet til borgeren og opfyldelsen af borgerens behov holdes op imod de til enhver tid givne ressourcer og til hensynet til at begrænse smittespredning. Vurderingen vil således kunne ændre sig i takt med den generelle situation, hvilket også kan betyde, at der skal udstedes nye regler.

 

Anbefalinger: Sådan skal I forholde jer ved samvær

Jeg vil forsøge at koge ovenstående ned til disse anbefalinger for hvad man skal gøre ved samvær.

  • Undersøg hvad din kommune anbefaler omkring samvær.
  • Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse – bliv hjemme, indtil du er rask
  • Hold afstand til dine nærmeste, og undgå kontakt med andre uden for hjemmet
  • Er de biologiske forældre i særlig risiko: kronisk sygdom, nedsat immunitet eller svækket på anden måde. Så skal du overveje om samvær er en god ide.
  • Er de biologiske forældre syge: hoste, let feber eller forkølelse så bør samværet udskydes.
  • Er du selv som plejeforældre i risikogruppen og har svækket helbred bør du ikke have samvær.
  • Ønsker din kommune at du skal afholde samvær, da de vil undgå det administrative problem: ”Såfremt perioden forlænges yderligere 14 dage, vil vi stå i en situation, hvor vi de facto har afbrudt samværet, jf. servicelovens § 71, stk. 2. (En sådan afgørelse, skal træffes af børn og unge-udvalget).”  Så skal du forholde dig til ovenstående retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og tage kontakt til barnets socialrådgiver.
  •  Mange biologiske forældre har svært ved selv at forholde sig til sygdom, da de kan være hårdt ramt af livet. Derfor er det en god ide, at du tager hensyn til både dig selv, barnet og forælderen.

Jeg er som fagforeningsformand for Plejefamiliernes Landforening meget ked af, at man hellere vil undgå bøvlet administration end at sikre de anbragte børn, plejefamilierne og i sidste ende svage og udsatte familier. Ovenstående er desværre den situation vi står i.

På god på jer selv derude

Thomas Vorre

 

 

14. marts 2020

Plejefamiliernes Landsforening