Personrettet tilsyn ja - men uden at møde personen

At der i visse kommuner fortsat gennemføres såkaldt personrettede tilsyn - uden at den tilsynsførende overhovedet møder den pågældende - var noget af det, tilhørerne ved de fem Socialtilsyns Folkemøde-arrangement kunne få med sig hjem. Undrende eller ej.

Mødet satte først og fremmest spot på de tilsyn, som de omkring halvandet år gamle socialtilsyn har gennemført med plejefamilier, døgntilbud for børn, voksne, handicappede og psykisk syge. Og netop det personrettede tilsyn er fortsat et kommunalt ansvar - med tilsvarende forskelligt niveau.

At der samtidig er meget at komme efter på de i alt 8.931 tilbud, der falder inden for de nye statslige tilsyns opgave, står klart. Tilsyn, der vel og mærke nu fungerer 'uden kammeraltlige relationer', som det blev fremhævet af socialrådgiver-repræsentanten Niels Christian Barkholt.

Tilsynschef Ulla Bitch Andersen fra Socialsyn Midt i Silkeborg, lagde ikke skjul på, at de tilsynsførende ser eksempler på borgere, hvor tilbuddet bærer præg af opbevaring - ingen handleplaner og ingen instrukser fra den betalende kommune, der ofte hiver 100.000-150.000 kr. op af lommen om måneden, uden den store lyst til at instruere botilbuddet i, hvad de bør gøre for at få borgeren til at kunne fungere samfundet igen.

Meget bureaukrati og dokumentationspres, der tager tiden, fik fra fagforeningsside skylden for den lave kvalitet, mens brugerorganisationer pegede på manglende forhandlinger af priser, dårligt gennemført visitation og en holdning, der mindede om 'ude af øje - ude af sind, som Ole Riisgaard fra landsforeningen SIND udtrykte det.

Almindeligheder
Gentagne konstateringer af, at kommunerne ikke udarbejder handleplaner, laver dem for løse eller ikke sender dem med borgeren til tilbuddet. Samt at der på bostederne ikke for alvor følges op på handleplaner - eller blot noteres almindeligheder i de pågældende it-systemer - førte til flere spørgsmål fra salen om, hvad de travle ansatte på botilbuddene egentlig skal gøre.

- De skal skrive om de små ambitioner og udviklinger i hverdagen - tabe sig fem kilo, turde tage bussen, stoppe rygning - den slags, understregede Ulla Bitch Andersen. Hvis de ansatte skriver om de ønsker, planer og resultater, så er vi langt.

Hendes kollega fra Socialtilsyn Hovedstaden, Mie Andresen, rammede debatten ind ved at afprøve et synspunkt om, at lige nu er der kommet gang i proces om at få fokus på effekt, kvalitet og dokumentation ude på tilbuddene - og at tilsvarende processer måske skal i gang, når det gælder myndighederne - altså rundt om i de kommunale socialforvaltninger. For der er netop mange eksempler på mange kommuner, hvor indsatsen lykkes - bare slet ikke i alle.

Af DK-Nyt

15. juni 2015