Ny lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Ny lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge

Fra 1. januar 2017 træder lov om voksenansvar i kraft. Loven erstatter den hidtidige magtanvendelsesbekendtgørelse over fra anbragte børn og unge. Lovens formål er bl.a. at tydeliggøre anbragte børn og unges grundlæggende menneskerettigheder, men fastsætter også hvilke muligheder plejeforældre og medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder har for at gribe ind i barnets selvbestemmelsesret og for at udføre egentlige fysiske magtanvendelser.
 
Når loven hedder ”lov om voksenansvar” og ikke f.eks. ”lov om magtanvendelse” skyldes det lovgivers intention om at præcisere, at plejeforældre på visse områder træder i barnets forældres sted i forhold til at sikre barnet dets grundlæggende rettigheder og sikre, at barnet får fornøden omsorg og hjælp til at udvikle sig til et selvstændigt voksent individ. Voksensvaret indebærer, at plejefamilier forventes at møde barnet eller den unge respektfuldt og sikre at det ikke udsættes for legemlig skade eller anden krænkende og nedværdigende behandling.

Som noget nyt gælder dele af loven for alle plejeforældre – nemlig pligten til at give barnet omsorg og opdragelse på en respektfuld og anerkendende måde. De kommunale plejefamilier får en vis adgang til på mere fysisk vis undtagelsesvis at gribe ind i barnets selvbestemmelsesret. Det gælder i forhold til fysisk guidning og afværgehjælp.

Indgreb i barnets selvbestemmelsesret
Indgreb overfor barnets selvbestemmelsesret må kun ske undtagelsesvis og så vidt muligt forventes plejefamilier, at kunne løse situationer igennem omsorg og med socialpædagogisk bistand. Når der opstår en situation, hvor plejefamilier handler med indgriben i barnets selvbestemmelsesret, forventes det, at plejefamilien f.eks. igennem supervision undersøger, hvordan de fremadrettet vil kunne tackle en lignende situation på en måde, hvor barnets selvbestemmelsesret respekteres.

Fysisk guidning:
Fysisk guidning betyder, at man gennem fysisk kontakt med barnet eller den unge angiver, hvad man ønsker barnet eller den unge skal gøre. Man kan kortvarigt fastholde barnet eller den unge eller denne kan vises bort fra en konkret situation. Fysisk guidning stopper, når barnet yder modstand. Fysisk guidning er en omsorgshandling ikke en magtanvendelse.
Indgrebet kan anvendes når
·         det er nødvendigt af hensyn til at varetage den daglige omsorg for barnet eller den unge.
·         det er nødvendigt af hensyn til tryghed og trivsel i plejefamilien fordi barnet eller den unge generer eller udøver chikane overfor andre, der opholder sig i plejefamilien.

Afværgehjælp:
Afværgehjælp kan anvendes når der opstår en akut konkret situation, hvor der er reel risiko for at barnet eller den unge vil forvolde ødelæggelse eller skade på ting af høj økonomisk værdi, affektionsværdi eller gentagen ødelæggelse af ting af mindre værdi.
Indgriben kan ske når der er en reel risiko for, at der vil ske skade.

Nødværge:
Under visse omstændigheder vil plejefamilier kunne afværge et uretmæssigt påbegyndt eller overhængende angreb på sig selv eller andres liv, legeme eller i helt særlige tilfælde ejendom, såfremt handlingen er nødvendig og forsvarlig Jf. straffelovens § 13.
Det er en forudsætning, at nødværgehandlingen er nødvendig og forsvarlig.
Nødvendig forstås som, at handlingen er det, der skal til for at afværge det uretmæssige angreb. Hvis det uretmæssige angreb kunne være afværget på en mindre indgribende måde, har nødværgehandlingen ikke været nødvendig.
Forsvarlig forstås som, at der skal være et rimeligt forhold mellem nødværgehandlingen, og det eller den, der er udsat for et uretmæssigt angreb, og som nødværgehandlingen skal beskytte.

Registrering og indberetningspligt
Når kommunale plejefamilier bringes i situationer, hvor de finder det nødvendigt at anvende afværgehjælp eller andre former for magt, skal man indberette hændelsen til behandling hos anbringende kommune og i socialtilsynet. Jf. lov om voksenansvar § 21.

Den konkrete hændelse skal registreres inden 24 timer på en særligt skema, som I finder på socialtilsynets hjemmeside. I den forbindelse skal barnet- den unge gøres bekendt med indberetningen og skal have tilbud om, at lave sin egen redegørelse som et tillæg til indberetningen.

Skemaet fremsendes

  • med det samme til anbringende kommune (den myndighedsudøvende sagsbehandler)
  • og senest inden månedens udgang til socialtilsynet.

Yderligere viden og vejledning:

Socialstyrelsen vil i lighed med tidligere lancere en hjemmeside, der erstatter siden ”Omsorg og Magt”. På denne side kan du finde vejledningsmateriale og se forskellige dilemmafilm, som kan bruges til at skabe større klarhed over reglerne og til at understøtte refleksionen over jeres omsorg og opdragelse af plejebørn samt brugen af indgreb i barnets selvbestemmelsesret.

Af Ny lov

18. januar 2017