Opdatering omkring Corona og samvær

Anbringelsessteder, aflastningsinstitutioner, botilbud m.v. kan ikke, for at undgå COVID-19, nægte et barn, en ung eller en voksen adgang til tilbuddet

Social- og Indenrigsministeriet understreger i et brev fra den 30. marts 2020 til samtlige kommuner, regioner og socialtilsyn samt relevante myndigheder og organisationer, at et barn, en ung eller en voksen, ikke som følge af smitterisiko med COVID-19, kan nægtes adgang til sin aflastningsinstitution, sit anbringelsessted eller sit botilbud efter besøg, ærinder e.l. uden for tilbuddet.

 

Link til Social- og Indenrigsministeriets brev: https://sim.dk/media/37916/skrivelse-om-tilbagevenden-til-anbringelsessteder-botilbud-mv.pdf

 

Plejebørn har som udgangspunkt ret til samvær med biologiske forældre under COVID-19

Social- og Indenrigsministeriet præciserer, i et brev fra den 30. marts 2020 til samtlige kommuner, regioner og socialtilsyn samt relevante myndigheder og organisationer, at anbragte børn og unge som udgangspunkt har ret til samvær og kontakt med deres familie og netværk i den aktuelle situation med COVID-19. Kommunalbestyrelsen kan dog efter en konkret vurdering i den enkelte sag træffe afgørelse om, at det midlertidigt er nødvendigt at ændre måden, et samvær mellem et anbragt barn eller en ung og familie og netværk gennemføres på, eller at samværet helt suspenderes. I vurderingen kan samtidig indgå en afvejning af barnets eller den unges behov for samvær og kontakt med familie og netværk over for hensynet til at begrænse risikoen for smitte i plejefamilien, herunder særligt, hvis der hos plejefamilien er børn eller voksne, som på grund af alder, sygdom eller funktionsnedsættelse i særlig grad har behov for beskyttelse mod COVID-19.

 

Link til Social- og Indenrigsministeriets brev: https://sim.dk/media/37915/skrivelse-om-plejefamilier-og-samvaer-under-covid-19.pdf

 

 

 

Med venlig hilsen
Janet Samuel

Kontorchef
Socialpolitik

 

         

 

 

 

01. april 2020