Referat Generalforsamling 2023

Skrevet af PLF

marts 27, 2023

Lørdag den 25. marts 2023

Referat af Generalforsamling 2023

Afholdt på, Blommenslyst kro, Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst

 

Referant; Vera Perino

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent. Forslag Alex – godkendt

lovlig indkaldelse: indkaldelse med to dagsordener- GF skal følge den dagsorden som står i vedtægterne – punktet foreningens stilling til principielle spørgsmål på børn og unge området, samt foreningens fremtidige virke sættes på dagsorden under punkt 7

 1. Valg af stemmetæller og referent: stemmetæller: Leif Pedersen, Hanne Dahl Nielsen Referent: Vera Perino

stemberette i lokale:  32

 1. Formandens beretning.

Lægges på hjemmesiden og sendes ud med PLF Nyhedsbrevet. Drøftelse efter beretningen:  af boykotmodellen, KL’s reaktion på PLF’s hensigter, socialtilsynet og godkendelsesprocessen

 1. Godkendelse af fagforeningens regnskab: godkendes af GF, Årsregnskab 22 bliver vedlagt referatet
 2. Fastsættelse af fagforeningens kontingent. (orientering fra bestyrelsen):

Ændringer af medlemsgruppen mini til samme beløb som deltidsmedlemmer til 297,50kr.  godkendt i GF, ændringer vedr. kontingent interesse medlemmer, bestyrelsen forslår en stigning på 170 godkendt af GF.

Efterfølgende drøftelse af medlemstyper i GF, Forslag om oprettelse af en fond

 1. Fastsættelse af formandens-, næstformandens- og bestyrelses- medlemmernes honorar. (kun ved ændringer), Forslag fra Bestyrelsen: ingen ændringer i formandens honorar 20.000kr om måneden, næstformanden 5000kr om måneden, bestyrelsesmedlemmer indberetter diæter: godkendt af GF
 2. Godkendelse af bestyrelsens forslag til kommende års budget 24: fremgang i indtægt grundet medlemmens fremgang, vil kunne ses i årsregnskabet. Godkendt af GF
 3. Foreningens stilling til principielle spørgsmål på børn og unge området, samt foreningens fremtidige virke
 4. Indkomne spørgsmål og forslag

– Forslag til vedtægtsændringer er vedhæftet (bestyrelsen)

Ændringsforslag til vedtægtsændringer

 • 3 overskriften ikke ændret
 • 3c bliver ikke ændret

Enig generalforsamling godkender ændringer i vedtægterne.

 1. Valg i henhold til vedtægter:
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant:
   • På valg for 2 år som ordinært bestyrelsesmedlem er Vera Perino, der modtager genvalg. – valgt
   • På valg for 2 år som ordinært bestyrelsesmedlem er Morten Von Enoch, der modtager genvalg. – valgt
   • På valg for 2 år som ordinært bestyrelsesmedlem Jacob Danholt Hanen, der modtager genvalg. – valgt
   • På valg for 2 år som ordinært bestyrelsesmedlem er Nicolai Marslev, der modtager genvalg – valgt
   • Valg af ordinært bestyrelsesmedlem for 2 år: Nina Thomsen, Kim Lindkvist
   • På valg for 1 år ordinært bestyrelsesmedlem Paul Erik Planitzer ønsker at udtræde af bestyrelsen før tid.: Karina Quaade
  • Valg af revisor, – udgået. Overgået til ekstern revision
  • Valg af revisorsuppleant, – udgået.
  • Ros til Morten for sin hjælp med lønforhandling i Billund Kommune.

 

Ønsker man at få tilsendt regnskabet så skal man sende en mail til jdh@plejefamilierne.dk og bed om regnskabet.

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Plejefamiliernes Landsforening