Vedtægter for Plejefamiliernes Landsforening

 1. Navn

Foreningens navn er Plejefamiliernes Landsforening.

Foreningen er hjemmehørende Ramsingsvej 30, 2500 Valby.

 2. Formål og opgaver

Plejefamiliernes Landsforening er et fagforbund uafhængig af partipolitiske formål og interesser.

Det er Plejefamiliernes Landsforenings formål at organisere alle plejefamilier, der er beskæftiget i Danmark, samt

 • at fremme vilkårene for plejefamilier der, efter den gældende danske sociallovgivning, modtager børn i familiepleje, netværkspleje eller aflastning,
 • at fremme vilkårene for børn og unge der, efter den gældende danske sociallovgivning, er anbragt i familiepleje, netværkspleje eller aflastning.
 • at styrke plejefamiliernes anseelse som professionelt anbringelsestilbud for børn og unge, der har behov for anbringelse udenfor eget hjem,
 • at styrke samarbejdet mellem plejefamilier og anbringende myndigheder,
 • at styrke samarbejdet mellem plejefamilier og anbragte børns biologiske familier.

Det er Plejefamiliernes Landsforenings opgave:

 • At forhandle overenskomster/rammeaftaler og varetage medlemmernes økonomiske interesser omkring løn- og arbejdsforhold.
 • at indgå aftaler med anbringende myndigheders forhandlingsberettigede organisationer om minimumsvilkår for anbringelse af børn og unge i familiepleje hos foreningens medlemmer,
 • at dygtiggøre plejefamilierne gennem kurser, møder, udgivelse af medlemsblad mv.,
 • at rådgive foreningens medlemmer,
 • at søge indflydelse i den offentlige debat på vegne af plejefamilierne,
 • at fremme lovgivningsinitiativer, der forbedrer vilkårene for plejefamilierne og børn og unge i Danmark.
 • at yde økonomisk støtte til lokale initiativer, der forfølger foreningens formål.
 • at fremme lokalt samarbejder mellem plejefamilierne i de enkelte kommuner.

3. Medlemmer
Optagelse, udmeldelse og eksklusion

Som medlemmer kan optages medlemmer af familier, der efter gældende dansk sociallovgivning modtager eller har modtaget børn i familiepleje, netværkspleje eller aflastning.

Som medlemmer kan desuden optages medlemmer af familier, der er godkendt til efter gældende sociallovgivning at kunne modtage børn i familiepleje eller aflastning.

Udmeldelse,
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med løbende måned.

Der tilbagebetales ikke for meget indbetalt kontingent ved udmeldelse.

Ved restance, som er mere end 7 uger gammel, bortfalder medlemskabet. Nyt medlemskab kan kun erhverves, når tidligere restance er indfriet.

 Ethvert medlem, der handler uhæderligt, ukollegialt eller i strid med bestående vedtægter, kan ekskluderes på generalforsamlingen med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer, jf. Serviceforbundets vedtægt §9 b.  Vedkommende skal gives adgang til generalforsamlingen for at forsvare sig mod de mod ham/hende rettede anker. Bestyrelsen kan ligeledes med ⅔ dels flertal ekskludere et medlem midlertidigt af samme årsager. Eksklusionen behandles på den efterfølgende generalforsamling og stadfæstes med en majoritet på ⅔ af de afgivne stemmer.

Hvis et medlem under faglige konflikter påtager sig nye plejeopgave fra en konfliktramt kommune, er PLF berettiget til straks at ekskludere vedkommende af organisationen.

Enhver eksklusion skal godkendes af Serviceforbundets forretningsudvalg.

4. Organisation

Plejefamiliernes Landsforening er én selvstændig landsdækkende forening, der indgår i et samarbejde under Serviceforbundet og dermed Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Foreningen har følgende organisatoriske opbygning:

Generalforsamling

Bestyrelse

Udvalg

5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

Møder Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årlig inden udgangen af november måned.

På Generalforsamlingen skal der aflægges beretning om foreningens arbejde.

Der forelægges et revideret regnskab.

Generalforsamlingen skal minimum have følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere og referent
 • Vedtagelse af forretningsorden
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af foreningens regnskab
 • Fastsættelse foreningens kontingent
 • Fastsættelse formandens, næstformandens og bestyrelsesmedlemmernes honorar.
 • Godkendelse af bestyrelsens forslag til kommende års budget.
 • Foreningens stilling til principielle spørgsmål på børne- og ungeområdet samt foreningens fremtidige virke
 • Indkomne spørgsmål og forslag
 • Valg i henhold til vedtægterne
 • Eventuelt
 1. Ekstraordinære møder

Formanden, et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer kan med motiveret dagsorden kræve indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling

Formandskab

Foreningens formand er formand for bestyrelsen

Valg

Generalforsamlingen vælger foreningens formand, ordinære og suppleanter til foreningens bestyrelse.

Formanden vælges for en 2-årig periode på de møder der afholdes på lige årstal.

4 ordinære medlemmer vælges for en 2-årig periode på de møder der afholdes på lige årstal

4 ordinære medlemmer vælges for en 2-årig periode på de møder der afholdes på ulige årstal.

Ulige år vælges 1 suppleant til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Lige år vælges 1 suppleant til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv

Valgbarhed

Kandidater til Bestyrelsen skal på valgtidspunktet aktuelt have eller inden for de seneste 5 kalenderår have haft barn i familiepleje, aflastning eller netværkspleje efter gældende dansk sociallovgivning.

Afstemningsregler

Ved afstemninger har hvert betalende medlem én stemme, støttemedlemmer har dog ikke stemmeret. Hvor intet andet er bestemt i vedtægterne foretages afstemning således, at et forslag først er vedtaget, når det har opnået mere end halvdelen af de afgivne stemmer.

Alle personvalg kan ske skriftligt, såfremt der er mere end ét forslag. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Foreningsrevision

Der vælges i alt en foreningsrevisor samt en revisorsuppleant. Valget gælder for et år. Genvalg kan finde sted. Som foreningsrevisorer kan vælges alle medlemmer af foreningen, der ikke har familiemedlemmer i bestyrelsen.

Indkaldelse

Bestyrelsen indkalder medlemmerne til Generalforsamling skriftligt med 6 ugers varsel.

Forslag til behandling

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremendes skriftligt og skal være landsforeningen i hænde senest 2 uger før mødet.

På den generalforsamling, der ligger nærmest forud for Serviceforbundets ordinære kongres, vælges delegerede til Serviceforbundets kongres.

 6. Bestyrelsen

 1. Myndighed: Bestyrelsen er landsforeningens daglige ledelse.

Sammensætning

Bestyrelsen består af formanden, næstformanden og 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder 1. suppleanten.

Udvalg

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte stående udvalg.

Regler om udvalg optages i bestyrelsens forretningsorden.

Opgaver

Bestyrelsens væsentligste opgave er at virke til fremme af landsforeningens formål.

Derudover har bestyrelsen til opgave:

at fastsætte sin forretningsorden,

at fastsætte og godkende formandens kommissorium herunder bemyndige formanden til at ansætte nødvendig sekretariatshjælp,

at udpege foreningens repræsentanter i eksterne råd, udvalg mv.

at indstille årsregnskabet til Generalforsamlingens godkendelse

at indstille næste års budget til Generalforsamlingens godkendelse

Møder

Bestyrelsens møder ledes af foreningens formand, der er formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen mødes minimum 4 gange årligt og indkaldes af formanden. Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, såfremt formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom.

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 2 på hinanden følgende møder uden gyldig grund, betragtes han/hun som udtrådt af bestyrelsen, og suppleanten indtræder i stedet.

Formanden

Formanden varetager foreningens daglige ledelse.

 7. Stedfortrædere mv.

Formanden

Får formanden forfald i valgperioden, fungerer næstformanden i dennes sted indtil førstkommende generalforsamling.

Næstformanden

Får næstformanden forfald eller konstitueres som fungerende formand konstituerer bestyrelsen, på sit førstkommende ordinære møde, en ny næstformand. Funktionsperioden udløber senest til førstkommende generalforsamling.

       8. Udgået 9. marts 2019

 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskab, kontingentopkrævning, mv. varetages af foreningens sekretariat Landsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

 Stk. 2. Kontingent til Plejefamiliernes Landsforening er fradragsberettiget, hvorfor der er indberetningspligt efter Skatteindberetningslovens § 31. Sekretariatet forestår indberetning til Told- og Skatteforvaltningen.

 9b. Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden, næstformanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab.

Stk. 2. Bestyrelsen kan godkende, at formand, næstformand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

Stk. 3. Ved køb, pantsætning eller salg/køb af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 4. Ved beløb under 5.000 kr. kan formand, næstformand eller kassereren alene underskrive.

 • 10: udgået den 7. marts 2020

 11. Ændringer

Ændringer i vedtægterne behandles på foreningens generalforsamling og kræver at de er optaget på dagsordenen. Vedtagelse kræver 3/5 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

 12. Opløsning

Opløsning

Beslutning om landsforeningens opløsning kan tages på generalforsamlingen, dersom spørgsmålet har været optaget på dagsordenen og dersom ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for. Afstemningen er skriftlig.

Formuens anvendelse

Ved landsforeningens opløsning anvendes dens formue til almennyttige formål til fremme for børns og unges vilkår i Danmark. Beslutning herom tages af bestyrelsen, der varetager landsforeningens opløsning.

 13. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Nærværende vedtægt træder i kraft straks ved sin vedtagelse.

Nærværende vedtægter for Plejefamiliernes Landsforening er vedtaget på Landsforeningens stiftende generalforsamling den 11. november 2002, med efterfølgende ændringer vedtaget 18. november 2003, 12. november 2005, 17. marts 2012, 7. marts 2015, 12. marts 2016, senest 9. marts 2019, 22. juni 2019, og senest 7. marts 2020.