Vedtægter for Plejefamiliernes Landsforening

§ 1 Navn

Foreningens navn er Plejefamiliernes Landsforening.
Foreningen er hjemhørende Hundklem 1, Løjt Kirkeby 6200 Aabenraa.

§ 2. Formål og opgaver

Plejefamiliernes Landsforening er et fagforbund uafhængig af partipolitiske formål og interesser.
Det er Plejefamiliernes Landsforenings formål at organisere alle plejefamilier, der er beskæftiget i Danmark, samt
• at fremme vilkårene for plejefamilier der, efter den gældende danske sociallovgivning, modtager børn i familiepleje, netværkspleje eller aflastning,
• at fremme vilkårene for børn og unge der, efter den gældende danske sociallovgivning, er anbragt i familiepleje, netværkspleje eller aflastning.
• at styrke plejefamiliernes anseelse som professionelt anbringelsestilbud for børn og unge, der har behov for anbringelse udenfor eget hjem,
• at styrke samarbejdet mellem plejefamilier og anbringende myndigheder,
• at styrke samarbejdet mellem plejefamilier og anbragte børns biologiske familier.
Det er Plejefamiliernes Landsforenings opgave:
• At forhandle overenskomster/rammeaftaler og varetage medlemmernes økonomiske interesser omkring løn- og arbejdsforhold.
• at indgå aftaler med anbringende myndigheders forhandlingsberettigede organisationer om minimumsvilkår for anbringelse af børn og unge i familiepleje hos foreningens medlemmer,
• at dygtiggøre plejefamilierne gennem kurser, møder, udgivelse af medlemsblad mv.,
• at rådgive foreningens medlemmer,
• at søge indflydelse i den offentlige debat på vegne af plejefamilierne,
• at fremme lovgivningsinitiativer, der forbedrer vilkårene for plejefamilierne og børn og unge i Danmark,
• at yde økonomisk støtte til lokale initiativer, der forfølger foreningens formål.
• at fremme lokalt samarbejder mellem plejefamilierne i de enkelte kommuner.

§ 3. Medlemmer

a. Optagelse
Som medlemmer kan optages medlemmer af familier, der efter gældende dansk sociallovgivning modtager eller har modtaget børn i familiepleje, netværkspleje eller aflastning.
Som medlemmer kan endvidere optages medlemmer af familier, der er godkendt til efter gældende sociallovgivning at kunne modtage børn i familiepleje eller aflastning.
Som støttemedlemmer kan optages foreninger og andre, der arbejder med børn og unges vilkår i Danmark, samt personer med særlig interesse for området. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på foreningens generalforsamling og er ikke valgbare.
b. Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen kan tidligst ske efter 6 måneders medlemskab og skal ske skriftligt med 1 måneds varsel.
Der tilbagebetales ikke kontingent ved udmeldelse.
Ved restance som er mere end 3 måneder gammel bortfalder medlemskabet. Nyt medlemskab kan kun erhverves, når tidligere restance er indfriet.

§ 4. Organisation

Plejefamiliernes Landsforening er én landsdækkende forening.
Foreningen har følgende organisatoriske opbygning:
Generalforsamling
Bestyrelse
Udvalg

§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
a. Møder
Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årlig inden udgangen af november måned.
På Generalforsamlingen skal der aflægges beretning om foreningens arbejde.
Der forelægges et revideret regnskab.
Generalforsamlingen skal minimum have følgende dagsorden:
• Valg af dirigent
• Valg af stemmetællere og referent
• Vedtagelse af forretningsorden
• Formandens beretning
• Godkendelse af foreningens regnskab
• Fastsættelse foreningens kontingent
• Fastsættelse formandens, næstformandens og bestyrelsesmedlemmernes honorar.
• Godkendelse af bestyrelsens forslag til kommende års budget.
• Foreningens stilling til principielle spørgsmål på børne- og ungeområdet samt foreningens fremtidige virke
• Indkomne spørgsmål og forslag
• Valg i henhold til vedtægterne
• Eventuelt
b. Ekstraordinære møder
Formanden, et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer kan med motiveret dagsorden kræve indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling
c. Formandskab
Foreningens formand er formand for bestyrelsen
d. Valg
Generalforsamlingen vælger foreningens formand, ordinære og suppleanter til foreningens bestyrelse.
Formanden vælges for en 2-årig periode på de møder der afholdes på lige årstal.
Tre ordinære medlemmer vælges for en 2-årig periode på de møder der afholdes på lige årstal
Tre ordinære medlemmer vælges for en 2-årig periode på de møder der afholdes på ulige årstal.
Ulige år vælges 1 suppleant til bestyrelsen for en 2-årig periode.
Lige år vælges 1 suppleant til bestyrelsen for en 2-årig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv
e. Valgbarhed
Kandidater til Bestyrelsen skal på valgtidspunktet aktuelt have eller inden for de seneste 5 kalenderår have haft barn i familiepleje, aflastning eller netværkspleje efter gældende dansk sociallovgivning.
f. Afstemningsregler
Ved afstemninger har hvert betalende medlem én stemme, støttemedlemmer har dog ikke stemmeret. Hvor intet andet er bestemt i vedtægterne foretages afstemning således, at et forslag først er vedtaget, når det har opnået mere end halvdelen af de afgivne stemmer.
Alle personvalg kan ske skriftligt, såfremt der er mere end ét forslag. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
g. Foreningsrevision
Der vælges i alt en foreningsrevisor samt en revisorsuppleant. Valget gælder for et år. Genvalg kan finde sted. Som foreningsrevisorer kan vælges alle medlemmer af foreningen, der ikke har familiemedlemmer i bestyrelsen.
h. Indkaldelse
Bestyrelsen indkalder medlemmerne til Generalforsamling skriftligt med 6 ugers varsel.
i. Forslag til behandling
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremendes skriftligt og skal være landsforeningen i hænde senest 2 uger før mødet.

§ 6. Bestyrelse

a. Myndighed
Bestyrelsen er landsforeningens daglige ledelse.
b. Sammensætning
Bestyrelsen består af formanden, næstformanden og 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer.
Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder 1. suppleanten.
c. Udvalg
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte stående udvalg.
Regler om udvalg optages i bestyrelsens forretningsorden.
d. Opgaver
Bestyrelsens væsentligste opgave er at virke til fremme af landsforeningens formål.
Derudover har bestyrelsen til opgave:
at fastsætte sin forretningsorden,
at fastsætte og godkende formandens kommissorium herunder bemyndige formanden til at ansætte nødvendig sekretariatshjælp,
at udpege foreningens repræsentanter i eksterne råd, udvalg mv.
at indstille årsregnskabet til Generalforsamlingens godkendelse
at indstille næste års budget til Generalforsamlingens godkendelse
e. Møder
Bestyrelsens møder ledes af foreningens formand, der er formand for bestyrelsen.
Bestyrelsen mødes minimum 4 gange årligt og indkaldes af formanden. Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, såfremt formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom.
f. Formanden
Formanden varetager foreningens daglige ledelse.

§ 7. Stedfortrædere mv.

a. Formanden
Får formanden forfald i valgperioden, fungerer næstformanden i dennes sted indtil førstkommende generalforsamling.
b. Næstformanden
Får næstformanden forfald eller konstitueres som fungerende formand konstituerer bestyrelsen, på sit førstkommende ordinære møde, en ny næstformand. Funktionsperioden udløber senest til førstkommende generalforsamling.

§ 8.Udgået 9. marts 2019

§ 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskab, kontingentopkrævning, mv. varetages af foreningens sekretariat. Landsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Kontingent til Plejefamiliernes Landsforening er fradragsberettiget, hvorfor der er indberetningspligt efter Skatteindberetningslovens § 31. Sekretariatet forestår indberetning til Told- og Skatteforvaltningen.

§ 10. Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden, næstformanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab.
Stk. 2. Bestyrelsen kan godkende, at formand, næstformand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.
Stk. 3. Ved køb, pantsætning eller salg/køb af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
Stk. 4. Ved beløb under 5.000 kr. kan formand, næstformand eller kassereren alene underskrive.

§ 11. Medlemsblad

Foreningen udgiver et medlemsblad, hvor foreningens anliggender, medlemmers forhold, socialpolitiske forhold og lignende behandles. Medlemsbladets idegrundlag skal være i overensstemmelse med landsforeningens formålsparagraffer.

§ 12. Ændringer

Ændringer i vedtægterne behandles på foreningens generalforsamling og kræver at de er optaget på dagsordenen. Vedtagelse kræver 3/5 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

§ 12. Opløsning

a. Opløsning
Beslutning om landsforeningens opløsning kan tages på generalforsamlingen, dersom spørgsmålet har været optaget på dagsordenen og dersom ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for. Afstemningen er skriftlig.
b. Formuens anvendelse
Ved landsforeningens opløsning anvendes dens formue til almennyttige formål til fremme for børns og unges vilkår i Danmark. Beslutning herom tages af bestyrelsen, der varetager landsforeningens opløsning.

§ 13. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Nærværende vedtægt træder i kraft straks ved sin vedtagelse.
Nærværende vedtægter for Plejefamiliernes Landsforening er vedtaget på Landsforeningens stiftende generalforsamling den 11. november 2002, med efterfølgende ændringer vedtaget 18. november 2003, 12. november 2005, 17. marts 2012, 7. marts 2015, 12. marts 2016 og senest 9. marts 2019