Vedtægter – godkendt 21. august 2022

Skrevet af PLF

juni 21, 2021

Godkendt 21. August 2022 

Vedtægter for Plejefamiliens Landsforening.

Fagforening af plejefamilier – for plejefamilier.

 

§1. Navn Fagforeningens navn er Plejefamiliernes Landsforening. Fagforeningen er hjemmehørende, på formandens adressen.

§2. Formål og opgaver Plejefamiliernes Landsforening er en fagforening uafhængig af partipolitiske formål og interesse.
Det er Plejefamiliernes Landsforenings formål at organisere alle plejefamilier, der er beskæftiget i Danmark, samt

 • At opnå og forhandle overenskomster/rammeaftaler med relevante arbejdsgiverorganisationer.
 • At varetage medlemmernes økonomiske interesser omkring løn- og arbejdsforhold.
 • At fremme vilkårene for børn og unge, der efter den gældende danske sociallovgivning, er anbragt i familiepleje, netværkspleje eller aflastning.
 • At sikre indflydelse i den politiske dagsorden på plejefamilieområdet.
 • At styrke plejefamiliernes anseelse som professionelt anbringelsestilbud for børn og unge, der har behov for anbringelse uden for eget hjem.
 • At tilstræbe lokal forankring gennem kredse fordelt i Danmark.
 • At fremme vilkårene for plejefamilier, der efter den gældende danske sociallovgivning, modtager børn i familiepleje, netværkspleje eller aflastning,
 • At søge samarbejde med relevante organisationer.
 • At fremme vilkårene for børn og unge, der efter den gældende danske sociallovgivning, er anbragt i plejefamilie, netværkspleje eller aflastning.
 • At styrke plejefamiliernes anseelse som professionelt anbringelsestilbud via fremme af uddannelse, etablering af faglige netværk og dialog med kommuner og KL.
 • At styrke det generelle samarbejde mellem plejefamilier, anbringende myndigheder og KL

 

Det er Plejefamiliernes Landsforenings opgave:

 • At forhandle overenskomster/rammeaftaler og varetage medlemmernes økonomiske interesser omkring løn- og arbejdsforhold.
 • At dygtiggøre plejefamilierne gennem kurser, møder, udgivelse af elektronisk medlemsblad mv.
 • At rådgive og yde bistand til fagforeningens medlemmer.
 • At søge indflydelse politisk og i den offentlige debat på vegne af plejefamilierne.
 • At fremme lovgivningsinitiativer, der forbedrer vilkårene for plejefamilierne og dermed også anbragte børn og unge i Danmark.
 • At fremme samarbejde mellem plejefamilierne gennem netværksgrupper.

§3. Medlemmer

 1. Optagelse, udmeldelse og eksklusion

Alle der efter gældende dansk sociallovgivning modtager eller har modtaget børn i plejefamilie, netværkspleje eller aflastning.

PLFs forretningsudvalg kan ved en almindelig beslutning vælge at opdele medlemskredsen ud fra nærmere angivne kriterier. Sådanne beslutninger forelægges generalforsamlingen til orientering.

 1. Udmeldelse af Fagforeningen skal ske skriftligt med løbende måned +30 dage. Der tilbagebetales ikke for meget indbetalt kontingent ved udmeldelse. Ved restance, som er mere end 7 uger gammel, bortfalder medlemskabet. Nyt medlemskab kan kun erhverves, når tidligere restance er indfriet.

 

§4. Organisation

Plejefamiliernes Landsforening er én selvstændig landsdækkende fagforening. Der arbejdes på en regional forankring i lokale enheder.

Fagforeningen har følgende organisatoriske opbygning:

 • Generalforsamling
 • Bestyrelse
 • Udvalg

§5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningen s øverste myndighed

A. Møder

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årlig. inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde.

På Generalforsamlingen skal der aflægges beretning om foreningens arbejde.

Der forelægges et revideret regnskab.

Generalforsamlingen skal minimum have følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere og referent
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af Fagforeningens regnskab
 • Fastsættelse af Fagforeningens kontingent
 • Fastsættelse formandens, næstformandens og bestyrelsesmedlemmernes honorar. (Kun ved ændring)
 • Godkendelse af bestyrelsens forslag til kommende års budget.
 • Fagforeningens stilling til principielle spørgsmål på børne- og ungeområdet samt foreningens fremtidige virke
 • Indkomne spørgsmål og forslag
 • Valg i henhold til vedtægterne
 • Eventuelt.

 

B. Ekstraordinære møder.

Formanden, et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af fagforeningens medlemmer kan med motiveret dagsorden kræve indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

C. Formandskab.

Foreningens formand er formand for bestyrelsen.

D. Valg.

Generalforsamlingen vælger foreningens formand, ordinære og suppleanter til Fagforeningens bestyrelse.

Formanden vælges for en 2-årig periode på de møder, der afholdes på lige årstal.

6 ordinære medlemmer vælges for en 2-årig periode på de møder, der afholdes på lige årstal

6 ordinære medlemmer vælges for en 2-årig periode på de møder, der afholdes på ulige årstal.

3 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv

Valgbarhed Kandidater til Bestyrelsen skal på valgtidspunktet have en godkendt plejetilladelse.  Afstemningsregler ved afstemninger har hvert betalende medlem én stemme, Interesse, passive medlemmer og partner medlemmer har dog ikke stemmeret. Hvor intet andet er bestemt i vedtægterne foretages afstemning således, at et forslag først er vedtaget, når det har opnået mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Alle, personvalg kan ske skriftligt, såfremt der er mere end ét forslag. Der kan kun stemmes ved personligt fysisk fremmøde eller i særlige tilfælde online afstemning.

G. Foreningsrevision.

Der vælges i alt en foreningsrevisor samt en revisorsuppleant. Valget gælder for et år. Genvalg kan finde sted.

Som foreningsrevisorer kan vælges alle medlemmer af foreningen, der ikke har familiemedlemmer i bestyrelsen.

Indkaldelse

Bestyrelsen indkalder medlemmerne til Generalforsamling skriftligt med fire ugers varsel.

Forslag til behandling

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt og skal være landsforeningen i hænde senest to uger før mødet.

§6. Bestyrelsen

A. Myndighed

Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen fagforeningens øverste myndighed.

B. Sammensætning

Bestyrelsen består af formanden, og 12 ordinære bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder 1. suppleanten.

C. Udvalg

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte stående udvalg.

Regler om udvalg optages i bestyrelsens forretningsorden.

D. Opgaver

Bestyrelsens væsentligste opgave er at fremme fagforeningens formål.

Derudover har bestyrelsen til opgave:

 • at fastsætte sin forretningsorden
 • at fastsætte og godkende formandens kommissorium herunder bemyndige formanden til at ansætte nødvendig sekretariatshjælp
 • at indstille årsregnskabet til Generalforsamlingens godkendelse
 • at indstille næste års budget til Generalforsamlingens godkendelse

 

E. Møder

Bestyrelsens møder ledes af fagforeningens formand, der er formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen mødes minimum 8 gange årligt og indkaldes af formanden. Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, såfremt formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom.

F. Formanden/forretningsudvalget

Formanden, næstformanden og kasseren udgør fagforeningens forretningsudvalg og varetager fagforeningens daglige ledelse.

 

§7. Stedfortrædere mv.

A. Formanden

Får formanden forfald i valgperioden, fungerer næstformanden i dennes sted indtil førstkommende generalforsamling.

B. Næstformanden

Får næstformanden forfald eller konstitueres som fungerende formand konstituerer bestyrelsen, på sit førstkommende ordinære møde, en ny næstformand. Funktionsperioden udløber senest til førstkommende generalforsamling.

§8. Tillidshverv

 1. Man kan ikke blive valgt til bestyrelsen, hvis man er medlem i anden fagforening, som organiserer sammen faggruppe.
 2. Man, skal som bestyrelsesmedlem være fagforeningsmedlem.
 3. Tillidshverv i fagforeningen (Mentor, Netværksansvarlige m.m.) skal være fagforeningsmedlemmer.

§9. Regnskab og revision

Stk. 1. Bestyrelsen beslutter hvem der varetager Regnskabet, regnskabet følger kalenderåret

Stk. 2. Kontingent til Fagforeningen Plejefamiliernes Landsforening er fradragsberettiget, hvorfor der er indberetningspligt efter Skatteindberetningslovens § 31. Det gældende bogføringsfirma forestår indberetning til Told- og Skatteforvaltningen.

§9b. Tegningsregler

Stk. 1. Fagforeningens økonomi tegnes af formanden, næstformanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab.

Stk. 2. Bestyrelsen kan godkende, at formand, næstformand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

Stk. 3. Ved køb, pantsætning eller salg/køb af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 4. Ved beløb under 5.000 kr. kan formand, næstformand eller kassereren alene underskrive.

§10: udgået den 7. marts 2020

§11. Ændringer

Ændringer i vedtægterne behandles på foreningens generalforsamling og kræver at de præsenteres på dagsordenen. Vedtagelse kræver 3/5 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

§12. Opløsning

A. Opløsning

Beslutning om fagforeningens opløsning tages på generalforsamlingen, dersom spørgsmålet har været optaget på dagsordenen og dersom ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for. Afstemningen er skriftlig.

B. Formuens anvendelse

Ved fagforeningens opløsning anvendes dens formue til almennyttige formål til fremme børns og unges vilkår i Danmark. Beslutning herom tages af bestyrelsen, der varetager fagforeningens opløsning.

§13. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Nærværende vedtægt træder i kraft straks ved sin vedtagelse.

Nærværende vedtægter for Plejefamiliernes Landsforening er vedtaget på fagforeningens stiftende generalforsamling den 11. november 2002, med efterfølgende ændringer vedtaget 18.november 2003, 12. november 2005, 17. marts 2012, 7. marts 2015, 12. marts 2016, senest 9.marts 2019, 22. juni 2019, og senest 7. marts 2020, senest 21. juni 2021. Senest  21. August 2022