Vedtægter – godkendt 21/6-2021

Skrevet af Brian Larsen

juni 21, 2021

Godkendt 21.juni 2021 

§1. NavnForeningens navn er Plejefamiliernes Landsforening.Foreningen er hjemmehørende Ramsingsvej 30, 2500 Valby.
§2. Formål og opgaverPlejefamiliernes Landsforening er en fagforening uafhængig af partipolitiske formål og interesse.
Det er Plejefamiliernes Landsforenings formål at organisere alle plejefamilier, der er beskæftiget i Danmark, samt

 • At opnå og forhandle overenskomster/rammeaftaler med relevante arbejdsgiverorganisationer.
 • At varetage medlemmernes økonomiske interesser omkring løn- og arbejdsforhold.
 • At fremme vilkårene for børn og unge der, efter den gældende danske sociallovgivning, er anbragt i familiepleje, netværkspleje eller aflastning.
 • At sikre indflydelse i den politiske dagsorden på plejefamilieområdet.
 • At styrke plejefamiliernes anseelse som professionelt anbringelsestilbud for børn og unge, der har behov for anbringelse udenfor eget hjem.
 • At tilstræbe lokal forankring gennem kredse fordelt i Danmark.
 • At fremme vilkårene for plejefamilier der, efter den gældende danske sociallovgivning, modtager børn i familiepleje, netværkspleje eller aflastning,
 • At søge samarbejde med relevante organisationer.
 • At fremme vilkårene for børn og unge der efter den gældende danske sociallovgivning, er anbragt i plejefamilie, netværkspleje eller aflastning.
 • At styrke plejefamiliernes anseelse som professionelt anbringelsestilbud via fremme af uddannelse, etablering af faglige netværk og dialog med kommuner og KL.
 • At styrke det generelle samarbejde mellem plejefamilier, anbringende myndigheder og KL,

Det er Plejefamiliernes Landsforenings opgave:

 • At forhandle overenskomster/rammeaftaler og varetage medlemmernes økonomiskeinteresser omkring løn- og arbejdsforhold.
 • At dygtiggøre plejefamilierne gennem kurser, møder, udgivelse af elektronisk medlemsbladmv.,
 • At rådgive og yde bistand til fagforeningens medlemmer,
 • At søge indflydelse politisk og i den offentlige debat på vegne af plejefamilierne,
 • At fremme lovgivningsinitiativer, der forbedrer vilkårene for plejefamilierne og dermedogså anbragte børn og unge i Danmark.
 • At fremme samarbejde mellem plejefamilierne gennem netværksgrupper,

§3. Medlemmer

a.Optagelse, udmeldelse og eksklusion

Som medlemmer kan optages medlemmer af familier, der efter gældende dansk sociallovgivningmodtager eller har modtaget børn i plejefamilie, netværkspleje eller aflastning. PLFsforretningsudvalg kan ved en almindelig beslutning vælge at opdele medlemskredsen ud franærmere angivne kriterier. Sådanne beslutninger forelægges generalforsamlingen til orientering.

b.Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med løbende måned.

Der tilbagebetales ikke for meget indbetalt kontingent ved udmeldelse.

Ved restance, som er mere end 7 uger gammel, bortfalder medlemskabet. Nyt medlemskab kankun erhverves, når tidligere restance er indfriet.

c.Ethvert medlem, der handler uhæderligt, ukollegialt eller i strid med bestående vedtægter, kanekskluderes på generalforsamlingen med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer, jf.Serviceforbundets vedtægt § 9 b. Vedkommende skal gives adgang til generalforsamlingen for atforsvare sig mod de mod ham/hende rettede anker. Bestyrelsen kan ligeledes med ⅔ dels flertalekskludere et medlem midlertidigt af samme årsager. Eksklusionen behandles på denefterfølgende generalforsamling og stadfæstes med en majoritet på ⅔ af de afgivne stemmer.

Hvis et medlem under faglige konflikter påtager sig nye plejeopgave fra en konfliktramt kommune, er PLF berettiget til straks at ekskludere vedkommende af organisationen.

Enhver eksklusion skal godkendes af Serviceforbundets forretningsudvalg.

§4. Organisation

Plejefamiliernes Landsforening er én selvstændig landsdækkende fagforening, der indgår i etsamarbejde under Serviceforbundet og dermed Fagbevægelsens Hovedorganisation. Der arbejdespå en regional forankring i lokale enheder.

Fagforeningen har følgende organisatoriske opbygning:

 • Generalforsamling
 • Bestyrelse
 • Udvalg

§5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

a.Møder

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årlig inden udgangen af marts måned.Generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde samt mulighed for online deltagelse.

På Generalforsamlingen skal der aflægges beretning om foreningens arbejde.

Der forelægges et revideret regnskab.

Generalforsamlingen skal minimum have følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere og referent
 • Vedtagelse af forretningsorden
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af foreningens regnskab
 • Fastsættelse af foreningens kontingent
 • Fastsættelse formandens, næstformandens og bestyrelsesmedlemmernes honorar.
 • Godkendelse af bestyrelsens forslag til kommende års budget.
 • Foreningens stilling til principielle spørgsmål på børne- og ungeområdet samt foreningensfremtidige virke
 • Indkomne spørgsmål og forslag
 • Valg i henhold til vedtægterne
 • Eventuelt

b.Ekstraordinære møder

Formanden, et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer kan med motiveretdagsorden kræve indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling

c.Formandskab

Foreningens formand er formand for bestyrelsen

d.Valg

Generalforsamlingen vælger foreningens formand, ordinære og suppleanter til foreningensbestyrelse.

Formanden vælges for en 2-årig periode på de møder der afholdes på lige årstal.

4 ordinære medlemmer vælges for en 2-årig periode på de møder der afholdes på lige årstal

4 ordinære medlemmer vælges for en 2-årig periode på de møder der afholdes på ulige årstal.

3 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv

e.ValgbarhedKandidater til Bestyrelsen skal på valgtidspunktet have en godkendt plejetilladelse. Afstemningsregler Ved afstemninger har hvert betalende medlem én stemme, passive medlemmer og partner medlemmer har dog ikke stemmeret. Hvor intet andet er bestemt i vedtægterne foretages afstemning således, at et forslag først er vedtaget, når det har opnået mere end halvdelen af de afgivne stemmer.Alle personvalg kan ske skriftligt, såfremt der er mere end ét forslag. Der kan kun stemmes ved personligt fysisk fremmøde eller online afstemning.g.ForeningsrevisionDer vælges i alt en foreningsrevisor samt en revisorsuppleant. Valget gælder for et år. Genvalg kan finde sted.

Som foreningsrevisorer kan vælges alle medlemmer af foreningen, der ikke har familiemedlemmer i bestyrelsen

Indkaldelse Bestyrelsen indkalder medlemmerne til Generalforsamling skriftligt med 4 ugers varsel.i.Forslag til behandling

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt og skal være landsforeningen i hænde senest 2 uger før mødet.

På den generalforsamling, der ligger nærmest forud for Serviceforbundets ordinære kongres, vælges delegerede til Serviceforbundets kongres.

§6. Bestyrelsen

a.Myndighed

Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen fagforeningens øverste myndighed.

b.Sammensætning

Bestyrelsen består af formanden, og 8 ordinære bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerersig selv.

Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder 1. suppleanten.

c.Udvalg

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte stående udvalg.

Regler om udvalg optages i bestyrelsens forretningsorden.

d.Opgaver

Bestyrelsens væsentligste opgave er at virke til fremme af fagforeningens formål.

Derudover har bestyrelsen til opgave:

 • at fastsætte sin forretningsorden,
 • at fastsætte og godkende formandens kommissorium herunder bemyndige formanden tilat ansætte nødvendig sekretariatshjælp,
 • at udpege foreningens repræsentanter i eksterne råd, udvalg mv.
 • at indstille årsregnskabet til Generalforsamlingens godkendelse
 • at indstille næste års budget til Generalforsamlingens godkendelse

e. Møder

Bestyrelsens møder ledes af foreningens formand, der er formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen mødes minimum 8 gange årligt og indkaldes af formanden. Der indkaldes tilekstraordinært bestyrelsesmøde, såfremt formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsenfremsætter ønske herom.

f.Formanden/forretningsudvalget

Formanden, næstformanden samt ét valgt bestyrelsesmedlem udgør foreningensforretningsudvalg og varetager foreningens daglige ledelse.

§7. Stedfortrædere mv.

a.Formanden

Får formanden forfald i valgperioden, fungerer næstformanden i dennes sted indtilførstkommende generalforsamling.

b.Næstformanden

Får næstformanden forfald eller konstitueres som fungerende formand konstituerer bestyrelsen,på sit førstkommende ordinære møde, en ny næstformand. Funktionsperioden udløber senest tilførstkommende generalforsamling.

§8. Udgået 9. marts 2019

§9. Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskab varetages af Serviceforbundet, kontingentopkrævning, mv. varetages af Min A-kasse. Landsforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Kontingent til Plejefamiliernes Landsforening er fradragsberettiget, hvorfor der er indberetningspligt efter Skatteindberetningslovens § 31. Serviceforbundet forestår indberetning til Told- og Skatteforvaltningen.

§9b. Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden, næstformanden og kassererenfor bestyrelsen i fællesskab.

Stk. 2. Bestyrelsen kan godkende, at formand, næstformand og kasserer kan råde overbetalingskort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

Stk. 3. Ved køb, pantsætning eller salg/køb af fast ejendom kræves dog underskrift af den samledebestyrelse.

Stk. 4. Ved beløb under 5.000 kr. kan formand, næstformand eller kassereren alene underskrive.

§10: udgået den 7. marts 2020

§11. Ændringer

Ændringer i vedtægterne behandles på foreningens generalforsamling og kræver at de er optagetpå dagsordenen. Vedtagelse kræver 3/5 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

§12. Opløsning

a.Opløsning

Beslutning om landsforeningens opløsning kan tages på generalforsamlingen, dersom spørgsmålethar været optaget på dagsordenen og dersom ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigedestemmer for. Afstemningen er skriftlig.

b.Formuens anvendelse

Ved landsforeningens opløsning anvendes dens formue til almennyttige formål til fremme forbørns og unges vilkår i Danmark. Beslutning herom tages af bestyrelsen, der varetagerlandsforeningens opløsning.

§13. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

Nærværende vedtægt træder i kraft straks ved sin vedtagelse.

Nærværende vedtægter for Plejefamiliernes Landsforening er vedtaget på Landsforeningensstiftende generalforsamling den 11. november 2002, med efterfølgende ændringer vedtaget 18.november 2003, 12. november 2005, 17. marts 2012, 7. marts 2015, 12. marts 2016, senest 9.marts 2019, 22. juni 2019, og senest 7. marts 2020, senest 21. juni 2021.