Sager om tidsbegrænset efterværn eller ophør af efterværn

Vi sætter fokus på sager i forbindelse med efterværn, da vi i medlemssagerne har oplevet, at efterværn enten tidsbegrænses, eller der ”trues” med, at efterværnet ophører, for eksempel hvis den unge ikke følger skolen, ryger hash eller lignende.

Efterværn er et tilbud om støtte efter § 76 i lov om social service (SEL), som alt efter Om, den unge har været anbragt optil det 18 år (3 måneder inden defineres som op til), eller om de har haft en fast kontaktperson op til det 18 år, og derfor fortsat ville have behov for understøttelse via et efterværn.

Tidsbegrænset efterværn

Det er ikke lovligt at tidsbegrænse et efterværn, da det altid skal bero på den unges udvikling og den konkrete individuelle målopfyldelse.

Kommunen må derfor ikke tidsfastsætte efterværnet, så efterværnet for eksempel fastsættes efter et skoleskift eller lignende, hvilket vi nogle gange ser i henvendelserne fra jer.

Sker denne tidsfastsættelse alligevel, kan det påklages af den unge til Ankestyrelsen.

Når den unge ikke ønsker efterværn eller ønsker at gå ud af sit efterværn

Den unge kan altid sige nej tak til et efterværn eller afbryde sit efterværn, men unge har samtidig altid ret til at få genbehandlet deres sag, hvis de efterfølgende ønsker at få (gen)etableret deres efterværn.

Det kan for eksempel være en 18-årig dreng, som gerne vil bo på ude eget værelse, og han flytter direkte fra plejefamilien på eget værelse. Han ønsker ingen støtte fra nogen og siger nej tak til efterværn.

Efter 1 år har han fortrudt og har fornyet brug for støtte. Dette kan være både med genanbringelse eller støtte i egen lejlighed, men kommunen skal ALTID behandle hans henvendelse og vurdere, om den unge er omfattet målgruppen for efterværn.

Ikke længere i målgruppen for efterværn

Fordi der opstår uforudsete hændelser, er ikke ensbetydende med, at den unge er udenfor målgruppen til efterværnet, for eksempel sammenbrud af skoleforløb, kriminelle handlinger eller lignende.

Det vil altid bero på en individuel konkret vurdering, da gruppen af unge – i lighed med andre unger – har en periode af deres liv, hvor der kan opstå udfordringer, og der kan ske ændringer af tidligere planer.

Dette er ikke ensbetydende med, at de automatisk så kan vurderes som røget ud af målgruppen for efterværn.