VIVE; Anbragtes unge trivsel 2020

Skrevet af PLF

januar 14, 2022

En ny VIVE-undersøgelse af trivsel blandt anbragte unge viser en kraftig vækst i hvor mange, der vælger at tage en forberedende uddannelse. Undersøgelsen viser, at i 2020 var det hver femte af de anbragte unge, der var i gang med en forberedende uddannelse. I de foregående år var det kun ca. hver tiende.
Andelen af anbragte unge med tilknytning til uddannelsessystemet er steget jævnt over årene 2014-2020, så 7 ud af 10 anbragte 17-årige i dag er i gang med en uddannelse. Her har den forberedende grunduddannelse, FGU, vist sig som et brugbart alternativ til de ordinære ungdomsuddannelser.

”Det er meget tænkeligt, at FGU er et godt match for anbragte unge, der har brug for det fleksible uddannelsesforløb og den styrkelse af sociale kompetencer, som FGU’en kan give. Tiden må så vise, om denne uddannelse reelt forbereder og styrker de unge til senere at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse,” siger seniorforsker Mette Lausten fra VIVE, der har ledet undersøgelsen.

FGU kan være en trædesten for anbragte unge i at komme i gang med en kompetencegivende uddannelse og være en del af at lykkes med en god overgang til voksenlivet.

Et andet resultat fra undersøgelse er, at lige knap halvdelen af de unge svarer, at de blev inddraget, inden beslutningen om det nuværende anbringelsessted blev truffet. Den andel har ikke ændret sig siden 2014, når man ser på hele gruppen af anbragte unge. Men ser man udelukkende på de nyanbragte unge, føler de sig dog i langt højere grad inddraget end resten af gruppen, hvilket peger i retning af, at de seneste års øgede fokus på inddragelse i egen sag og især omkring beslutning om anbringelsessted er ved at slå igennem.

Udvikling i trivsel fulgt gennem flere år
Trivselsundersøgelsen af anbragte unge er den fjerde af sin slags siden 2014. Undersøgelsen er bestilt af Social- og Ældreministeriet og har til formål at kortlægge anbragte unges trivsel på forskellige områder. Undersøgelsen berører derfor en bred vifte af temaer, herunder de unges hverdag på anbringelsesstedet, den mentale trivsel, skolegang, fritid, venskaber og relationer til familien. De fire trivselsmålinger giver en unik mulighed for at se på udviklingen i trivsel over tid.

Læs her hele vive rapporten:
https://www.vive.dk/media/pure/17017/6394519