Nu er der anbefalinger til den gode anbringelse

Social- og Boligstyrelsen har udgivet 3 publikationer med anbefalinger om god kvalitet under selve anbringelsen fra anbringelsen starter, ved skift af anbringelsessted, og til den ophører.

4. april 2024 udgav Social- og Boligstyrelsen anbefalinger til den gode anbringelse.

Vi ved, at Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, har samme behov for omsorg, stabile relationer og en god skolegang som deres jævnaldrende. Social- og Boligstyrelsen udgiver nye anbefalinger til, hvordan de fagprofessionelle sammen kan sikre kvalitet i anbringelsen, så børnene og de unge kommer tættere på et almindeligt hverdagsliv.

Vi ved, at deres rammer og vilkår er anderledes end de fleste af deres jævnaldrendes. Men vi ved også, at de har de samme behov. På lige fod med andre børn og unge har de brug for en hverdag med tryghed, omsorg og gode og stabile relationer til venner, familie og andre voksne i deres liv. Og de har brug for – og ret til – at have indflydelse på de forhold, som vedrører dem selv og deres liv.

Konkrete og praksisrelaterede anbefalinger

Social- og Boligstyrelsen udgiver derfor nu anbefalinger om god kvalitet under selve anbringelsen – fra anbringelsen starter, ved skift af anbringelsessted og til den ophører.  Anbefalinger, som er konkrete og praksisrelaterede, men som samtidig kan bruges til at sætte en strategisk og faglig retning for udviklingen af anbringelsesområdet og særligt det tværfaglige samarbejde.

Vi skal gøre noget andet end i dag

Vicedirektør i Social- og Boligstyrelsen Jakob Lynge Lind siger ”Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, har ofte liv, der er præget af manglende stabilitet og brudte relationer. Og den skolegang, der skulle give dem forudsætningerne for et selvstændigt voksenliv, er alt for tit utilstrækkelig. Skal vi sikre trivslen for disse børn og unge og vende deres fremtidsudsigter, skal vi gøre noget andet end i dag.”

Social og boligstyrelsen skriver, at de nye anbefalinger giver en samlet ramme for god kvalitet i anbringelsen. Og anbefalingerne henvender sig derfor også bredt til alle fagprofessionelle og øvrige voksne omkring de anbragte børn og unge. Det er for eksempel plejefamilier, pædagogisk personale og ledere på børn- og ungehjem, pædagogisk personale på almenområdet, børne- og ungerådgivere, støttepersoner og venskabsfamilier.

Vigtigt med tværfagligt samarbejde

Jakob Lynge Lind siger: ”Det tværfaglige samarbejde er helt essentielt for at skabe gode anbringelser med stabilitet og kontinuitet – og dermed bedre livsbetingelser – for børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet. Vi har derfor brug for, at alle de mange voksne, der kan være omkring børnene og de unge, trækker samme vej og forpligter sig til at arbejde sammen om at bringe barnet eller den unge så tæt på et almindeligt hverdagsliv som muligt.

Se anbefalingerne: https://www.social.dk/tvaergaaende/anbefalinger/anbefalinger-til-god-kvalitet-i-anbringelsen

 

Her er de overordnede anbefalinger fra Social- og Boligstyrelsen

Formålet med anbefalingerne er at sætte en fag­lig retning for, hvordan ledere og fagprofessionelle, som har en rolle i børnenes og de unges hverdag, kan være med til at sikre god kvalitet i anbringelserne.

Et gennemgående fokus er inddra­gelse af de børn, unge og forældre, som det drejer sig om. Anbefalingerne guider de fag­professionelle i, hvordan de kan tage udgangspunkt i barnets eller den unges perspektiver og behov i plan­lægningen af anbringelsen, i støtten under anbringelsen samt i det tværfaglige samarbejde både i starten og under anbringelsen.

Publikationerne har hvert sit overordnede tema og udfolder inden for temaet en række centrale forhold, der er vigtige for god kvalitet i anbringelsen. Temaerne er:

Under emnet: Den gode anbringelse, er der 5 overordnede anbefalinger:

 • Understøt tilknytningen til dagtilbud, skole, uddannelse og fritidsjob
 • Understøt adgang til sociale fællesskaber uden for anbringelsesstedet
 • Vedligehold og støt relationen til det nære netværk, familie og venner
 • Skab tæt kontakt til voksne på anbringelsesstedet i trygge og hjemlige rammer
 • Styrk barnets eller den unges forståelse af eget ophav og egen historie

Under emnet: Skånsomme skift i anbringelsen, er der 5 overordnede anbefalinger:

 • Inddrag barnet eller den unge i processen
 • Involver forældrene i skiftet
 • Involver det professionelle og private netværk omkring barnet eller den unge omkring skiftet
 • Kortlæg barnets eller den unges fællesskaber, relationer og livshistorie
 • Indhent og overlever viden om barnets eller den unges udvikling, læring og sundhed

Under emnet: Samarbejde og støtte til forældre med børn i anbringelse, er der 5 overordnede anbefalinger:

 • Opbyg et inddragende og koordineret forældresamarbejde
 • Arbejd ud fra en krise- og traumebevidst tilgang
 • Anerkend og aktiver forældrenes ressourcer og viden om deres barn
 • Tilbyd tæt og tidligt tilpasset støtte til forældrene under anbringelsen
 • Opbyg relationen mellem barn og forældre, hvis det er muligt og til barnets eller den unges bedste